Excel kalkulaator binaarne valikud

Nii lineaarsete kui ka mittelineaarsete võrrandite süsteemi numbriliseks lahendamiseks saab kasutada funktsiooni Find. Kuvamise saate peatada, valides üldise menüü üksuse valemid, seejärel nuppu klõpsates Viga kinnitamisel, siis nupul valikud, vasakul vasakul ja lõpuks üksusekontrolli eemaldamine Numbrid vormindatud tekstina.

Excel kalkulaator binaarne valikud

Viimases avalduvad sagedused kujul ni. Teststatistikut, mis mõõdab erinevust nullhüpoteesile vastava ja tegeliku sagedustabeli vahel ning mis nullhüpoteesi kehtides on ligikaudu χ2-jaotusega vabadusastmete arvuga m-1 k-1nimetatakse χ2-statistikuks ja see avaldub kujulkus m ja k on uuritavate tunnuste erinevate väärtuste arvud.

Excel kalkulaator binaarne valikud

Binaarse uuritava tunnuse ja kaheväärtuselise faktortunnuse tarvis konstrueeritava 2x2-sagedustabeli puhul on teststatistik χ2-jaotusega vabadusastmete arvuga üks. Seega summeeritakse χ2-statistiku väärtuse leidmiseks kõigi tegelike ja sõltumatuse juhule vastavate sageduste ruuterinevus, mis on täiendavalt läbi jagatud sõltumatuse juhule vastavate sagedustega.

Excel kalkulaator binaarne valikud

Otsuse vastu võtmine, kumb hüpoteesidest kehtib, käib tänapäeval enamasti olulisuse tõenäoses p alusel, mis leitakse kui tõenäosus, et vastava χ2-jaotusega suurus võib omandada teststatistiku väärtusega võrdse või suurema väärtuse.

Kuna χ2-testil leitav teststatistik on nullhüpoteesi kehtides χ2-jaotusega vaid ligikaudu, ei sobi χ2-test väga väikeste valimite analüüsimiseks. Enamasti pannakse χ2-testi eeldusena kirja, et kõik oodatavad sagedused ni.

Excel kalkulaator binaarne valikud

Koerte näite puhul võib testitava hüpoteeside paari sõnastada kujul: Excel kalkulaator binaarne valikud ravi tulemus ei sõltu koera soost, H1: ravi tulemus on soospetsiifiline.