Jagage omandamise voimalusi, 1. osa (40 minutit)

Selgitage, et uus raam esindab tõde, mida me teame Taevase Isa, Tema päästmisplaani ja Päästja õpetuste kohta. Kas kursuse sisu saab alla laadida? Lõõtsa asukohasilt on suletud Jah, võite alustada kui tahes paljude teemade õppimist, liikuda uute teemade juurde ja viia muude teemade õppimine hiljem lõpule. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida, mida see lõik õpetab küsimuste esitamise ja vastuste otsimise tähtsusest tõe leidmisel.

Kui olete valmis, võime alati koostada teie jaoks kohandatud õppekava. Kui kaua on mul aega õpetuse või teemaga lõpulejõudmiseks? Lõõtsa asukohasilt on suletud Õpetusi ja teemasid võite omandada oma tempos. Iga etapp on samm õiges suunas, ärge andke alla! Kas õpetuste läbimiskordade arv on piiratud? Lõõtsa asukohasilt on suletud Piirangut ei ole.

Õpetusi ja teemasid võite läbida nii mitu korda, kui soovite.

Teave selle kursuse kohta

Mida on vaja teemaga lõpulejõudmiseks? Lõõtsa asukohasilt on suletud Iga teema lõpus palutakse teil vastata kontrollküsimustele. Kui pääsete teadmiste kontrollist läbi, pälvite selle teema märgi. Kas korraga saab õppida mitut teemat? Lõõtsa asukohasilt on Jagage omandamise voimalusi Jah, võite alustada kui tahes paljude teemade õppimist, liikuda uute teemade juurde ja viia muude teemade õppimine hiljem lõpule.

Juhtpaneelil olev edenemisnäidik aitab teil edusamme jälgida. Kas kursuse sisu saab alla laadida? Jagage omandamise voimalusi Mormoni Raamatu kuldõpetuse kirjakoht toetab seda õpetuse kokkuvõtet? Paluge õpilastel märkida ära salm Eteri oma pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Eteri Paluge klassil teksti jälgida, leides sõnu või fraase, mis aitavad meil mõista, miks on tähtis, et me elame usus, kui otsime vastuseid oma küsimustele.

Millised sõnad või fraasid selles salmis aitavad meil mõista, miks on tähtis, et me elame usus, kui otsime vastuseid oma küsimustele? Paluge ühel õpilasel lugeda ette järgnevad sõnad president Dieter F. Uchtdorfilt Esimesest Presidentkonnast. Paluge klassil kuulata, mida me võime teha, et saada tunnistust evangeeliumi tõest.

The Reflection in the Water. President Uchtdorfi sõnade kohaselt, mida me võime teha, et saada tunnistus evangeeliumi tõesusest või tugevdada seda? Miks ootab Issand, et me rakendaksime oma usku enne, kui saame tunnistuse evangeeliumi tõesusest?

Millisest tõest saite tunnistuse, kui otsustasite rakendada oma usku, et iga päev evangeeliumi põhimõtete järgi elada? Kuidas te selle tunnistuse saite? Soovi korral võiksite rääkida ka oma kogemusest.

Virtuaalse Eesti Akadeemia: Marju Lauristin at TEDxTartu

Selgitage, et mõned inimesed võivad kahelda selles, kas neil on tunnistus, või imestavad, miks nende tunnistus ei ole tugevam, kuigi nad on püüdnud rakendada oma usku, elades Issanda käskude järgi.

Märkige ära kaks viimast lauset 1. Paluge õpilastel need tõed soovi korral ära märkida. Kuidas võivad need tõed aidata kellelgi mõista, miks tema tunnistus evangeeliumist ei ole kiiremini kasvanud?

  • Edulood Üle inimese on selle kvalifikatsiooni juba omandanud ning kasutavad seda oma karjäärivõimaluste parandamiseks ja edendamiseks.
  • Binaarsete valikute toonaitajad
  • Selle õpikogemuse 1.

Milline kuldõpetuse kirjakoht neid kahte tõde toetab? Laske õpilastel soovi korral kirjakoht 2. Nefi erilisel viisil ära märkida. Paluge ühel õpilasel lugeda Jagage omandamise voimalusi 2.

Nefi Innustage õpilasi rääkima, mida nad leidsid. Selgitage, et vanem D. Todd Christofferson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist kirjeldas oma kogemusi palvega, kui tema ja tema pere seisid silmitsi katsumusega, mis kestis mitu aastat. Paluge ühel õpilasel vanem Christoffersoni tsitaat ette lugeda. Paluge klassil kuulata, miks ei pruugi Issand kohe vastata meie soovitud viisil mõnele meie küsimusele või palvele. Kuigi ma ma sedamoodi mitmel korral siiralt ja tõsise sooviga palvetasin, oli lõplikuks vastuseks ei.

Ja Ta aitas. Mõnikord polnud see enamat kui rahutunne, kinnitus, et kõik saab korda. Tõsiasi, et olin sunnitud pikkade aastate jooksul peaaegu iga päev abi saamiseks Jumala poole pöörduma, õpetas mind, kuidas tõeliselt palvetada ja palvetele vastuseid saada, ning õpetas mind väga praktiliselt Jumalasse uskuma.

Õppisin tundma oma Päästjat ja oma Taevast Isa sellisel viisil ja määral, mida poleks muidu juhtunud või milleni jõudmine oleks mul palju kauem aega võtnud. Todd Christofferson. Sellest tsitaadist õpitu põhjal, mis on mõned põhjused, miks Jumal ei pruugi vastata kohe meie soovitud viisil mõnele meie küsimusele või palvele. Jagage omandamise voimalusi õpilased on vastanud, võite märkida ära, et Jumal võib samuti vastata meie palvetele kohe väga otsesel ja vägeval viisil.

Viidake tahvlil olevale küsimusele ja murele. Kui teil oleks selline mure või küsimus, kuidas võiksite usus tegutseda? Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast Paluge õpilastel mõelda aegadele, kui nad märkasid, et nende usulised tõekspidamised ja vaated elule erinesid mõnede nende Jagage omandamise voimalusi tõekspidamistest ja vaadetest, kes ei ole Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed.

Oaksi sõnad. Paluge klassil kuulata, miks näevad viimse aja pühad elu ja usku puudutavaid küsimusi erinevalt sellest, kuidas teised neid näha võivad. Need erinevad ka paljudest nüüdisaja meedia arvamustest. See elu on kolmevaatuselise näidendi teine vaatus. Selle eesmärk on määratletud vastavalt sellele, mis on ilmutatud meie vaimse eksistentsi kohta esimeses vaatuses ja meie igavikulise tuleviku kohta kolmandas vaatuses.

Tänu meie teadmisele sellest plaanist ja teistest tõdedest, mida Jumal on ilmutanud, alustame oletuste [või tõekspidamistega], mis erinevad inimeste omadest, kes ei jaga meie teadmist.

As He Thinketh in His Heart.

Vanem Oaksi sõnade kohaselt, miks näevad viimse aja pühad elu ja usku puudutavaid küsimusi erinevalt sellest, kuidas teised neid näha võivad?

Kuni õpilased vastavad, joonistage tahvlile järgnev diagramm. Katke kinni esimese ja kolmanda vaatuse osad ja esitage järgmine küsimus: Milline oleks näide ühe tähtsa teema kohta, mida me vaataksime teisiti, kui meil puuduks teadmine surelikkusele eelnevast elust või elust pärast surma?

Õpilased võivad mainida erinevaid teemasid, nagu inimelu väärtus või Jumala määratud tagajärjed meie valikutele viimsel kohtumõistmisel.

Jagage omandamise voimalusi

Paluge ühel õpilasel lugeda ette vanem Oaksi sõnad: Selgitage, Jagage omandamise voimalusi ta kõneles seminari ja usuinstituudi õpetajatele. Paluge klassil kuulata, mida ta ütles, kuidas õpilased peaksid tegutsema, kui neile esitatakse keeruline mõiste või küsimus. Vastavalt vanem Oaksi soovitusele, mida võime teha, kui meile esitatakse keeruline mõiste või küsimus? Illustreerimaks, kuidas inimese tõekspidamised või oletused võivad mõjutada vastuseid, milleni nad jõuavad, pange või joonistage tahvlile kirjutatud mure või küsimuse ümber raam.

Selgitage, et lihtne raam esindab selle küsimuse esitanud inimese tõekspidamisi või oletusi, kui ta ei vaatle küsimust selles kontekstis, mida meie teame Taevase Isa, Tema päästmisplaani ja Jeesuse Kristuse õpetuste kohta. Märkige ära, et kui me kaalume inimese tõekspidamisi või oletusi, peaksime tegema seda lahkelt ja austavalt, olles tundlik inimese tunnete ja Püha Vaimu juhatuse suhtes.

Mis on mõned tõekspidamised või oletused, mis ei pruugi olla õiged ja võivad mõjutada inimest esitama sellist muret või küsimust?

  1. Online-kauplemine binaarvalistes
  2. Затем грянула вспышка стали и хрусталя, и металлические руки стремительно сомкнулись на .
  3. Ettevotte aktsiate valikud

Kirjutage õpilaste vastused tahvlile raami ümber. Nende seas võivad olla järgmised: Jumal vastab igaühe palvetele ühtemoodi. Jumal armastab oma lapsi, kuid Ta ei armasta mind.

Digitaalse turunduse põhitõed - Google Digital Garage

Jumal ei armasta mind, kui Ta ei vasta minu palvetele nii, nagu ma lootsin või ootasin. Kui ma püüan teha, mis on õige, siis peaks Jumal vastama kõigile minu palvetele otsekohe.

Jagage omandamise voimalusi

Miks on tähtis mõelda tõekspidamistele või oletustele, mis meil või teistel võivad olla, kui esitame küsimusi Jumala, meie maapealse elu või Kiriku ja selle õpetuste ja ajaloo kohta? Aidake õpilastel näha, et selle tegemine aitab meil paremini mõista varjatud muresid või piiratud vaatenurka, millel küsimus võib põhineda. Kuidas võivad tahvlil olevad tõekspidamised või oletused näidata, et inimene võib vaadata küsimust piiratud vaatenurgast?

2. osa (40 minutit)

Paluge klassil teksti jälgida ja leida, kuidas me võime uurida mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast. Paluge õpilastel leitu kohta aru anda. Paluge õpilastel märkida ära järgmine tõde: Selleks, et uurida õpetuslikke mõisteid, küsimusi ja sotsiaalseid probleeme igavikulisest vaatenurgast, peame vaatlema neid päästmisplaani ja Päästja õpetuste kontekstis. Avage tahvlil esimese ja kolmanda vaatuse osad. Paluge klassil vaadata, kuidas noor naine Lauren võttis aega, et mõelda tõekspidamistele või oletustele, mis võisid mõjutada tema sõbra küsimust Jumalast, ja kuidas Lauren seejärel vaatas küsimust igavikulisest vaatenurgast.

Kui õpilased on video ära vaadanud, küsige: Miks oli Laurenile abiks, kui ta mõtles tõekspidamistele või oletustele, mis võisid mõjutada tema sõbra küsimust Jumala kohta? Mis juhtus, kui Lauren vaatas oma sõbra küsimust igavikulisest vaatenurgast? Aitamaks õpilastel harjutada, kuidas vaadata mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast, viidake tahvlil raami sees olevale murele ja küsimusele ning küsige: Mida me teame Taevase Isa, Tema plaani ja Que Son Las Jaga Option Tehingud õpetuste kohta, mis võiksid aidata meil vaadata seda küsimust teisest küljest ja leida vastuseid, mis põhinevad igavesel tõel?

Kui õpilased vastavad, kustutage raami ümber kirjutatud laused ja asendage need õpilaste antud vastustega. Õpilaste vastused võivad olla järgmised: Jumal võib vastata meie palvetele erinevalt vastavalt Tema teadmisele meie isiklikest vajadustest ja mis on meile hea. Jumal armastab kõiki oma lapsi, kaasa arvatud mind. Jumal armastab mind, isegi kui Ta ei vasta minu palvetele nii, nagu ma lootsin või ootasin. Isegi kui ma püüan teha, mis on õige, ei pruugi Jumal vastata kõigile minu palvetele otsekohe.

See annab mulle võimaluse vaimselt kasvada. Eemaldage või kustutage lihtne raam tahvlile kirjutatud Jagage omandamise voimalusi ja küsimuse ümbert ja asendage see ilusama raamiga. Selgitage, et uus raam esindab tõde, mida me teame Taevase Isa, Tema päästmisplaani ja Päästja õpetuste kohta.

Kuidas selle küsimuse vaatamine selles kontekstis, mida me teame Taevase Isa, Tema päästmisplaani ja Päästja õpetuste kohta, aitab meil näha seda küsimust teisiti? Kutsuge õpilasi jagama, kuidas nemad said parema arusaamise ideest, õpetusest või küsimusest, kui nad vaatasid seda igavikulisest vaatenurgast.

Soovi korral võiksite jagada oma kogemusi. Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu Paluge õpilastel mõelda, millise allika poole nad pöörduksid, kui neil on küsimus Kiriku kohta või neil on vaja abi tähtsa otsuse tegemisel.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema M. Russell Ballard. KHSi õpetajate võimalused ja kohustused Paluge ühel õpilasel lugeda ette esimene lõik 3.

Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida, mida Jumal on meile andnud, et leida ja mõista tõde. Paluge õpilastel leitu soovi korral ära märkida. Mida on Jagage omandamise voimalusi meile andnud, et leida ja mõista tõde? Selle arutelu osana võite kutsuda õpilasi märkima ära järgmist õpetuse kokkuvõtet: Osana Issanda määratud vaimsete teadmiste saamise protsessist on Ta Jagage omandamise voimalusi allikaid, mille kaudu Ta Jagage omandamise voimalusi lastele tõde ja juhatust ilmutab.

Milliseid õnnistusi võime saada, kui pöördume Issanda jumalikult määratud tõeallikate poole? Viidake tahvlile raami sisse kirjutatud murele ja küsimusele. Mis on mõned jumalikult määratud allikad, mille poole võite pöörduda sellise mure või küsimusega? Aitamaks õpilastel olla teadlik lisavahenditest, mis aitavad neil leida jumalikult määratud allikaid, võite neile rääkida ja võimaluse korral näidata või paluda neil leida nende elektroonikaseadmetel Kiriku ametlikust veebilehest mormonnewsroom.

Selgitage, et sellel veebilehel selgitab Kirik erinevaid teemasid, mille vastu avalikkus Kiriku suhtes huvi tunneb, ja korrigeerib osaliselt või täielikult vale infot, mida meedias esitatakse. Samuti võite näidata õpilastele Kiriku evangeeliumi teemade Gospel Topics lehte aadressil lds.

Evangeeliumi teemade Gospel Topics esseed sisaldavad väärtuslikku ja otsekohest infot paljude keeruliste ajalooliste ja õpetuslike küsimuste kohta. Paluge õpilastel jagada näiteid, kuidas neid on õnnistatud, kui nad pöördusid küsimuse või probleemiga silmitsi seistes vastuste saamiseks jumalike allikate poole. Olge valmis jagama omapoolseid näiteid. Paluge ühel õpilasel lugeda ette teine lõik 3. Paluge klassil teksti jälgida ja leida, mida see lõik õpetab infoallikatest, mida Kirik pole välja andnud.

Jagage omandamise voimalusi

Miks on tähtis olla ettevaatlik mitteusaldusväärsete infoallikate suhtes? Kuidas võime tunda ära tõde infoallikates, mida Kirik pole välja andnud?

Jagage omandamise voimalusi

Aidake õpilastel mõista, et Püha Vaim võib aidata meil teha vahet tõe ja vale vahel, mistahes allikast me seda leiame [vt Mn ]. Samuti uurivad nad iga teemaga seotud Mormoni Raamatu kuldõpetuse kirjakohti.

Igat teemat uurides kasutavad nad vaimsete teadmiste omandamise põhimõtteid, mida arutati selles õppetunnis, et kaaluda tõelisi küsimusi ja probleeme ning võimalusi isiklikuks ellurakendamiseks. Jagage oma tunnistust, kui tähtis on rakendada vaimsete teadmiste omandamise põhimõtteid, kui me seisame silmitsi keeruliste mõistete või küsimustega. Kinnitage õpilastele, et Issand soovib neid oma Vaimu kaudu õpetada. Kui me tegutseme usus, uurime mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast ja otsime suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu, annab Jumal meile vastuseid ja juhatust meie elus.