Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus,

Kaubavahetus liikmesriikide ja mitteliikmesriikide vahel on kasvanud 88 protsenti. Uue tervishoiustrateegia väljatöötamisel peeti laiaulatuslik arutelu[3].

Kaubandusreeglite kadumine suurendab majanduslikku ebakindlust.

Tervishoiukulutusi võib vaadelda majandusliku koormusena[14], kuid ühiskonnale on tegelikuks kuluks halva tervisega seotud otsesed ja kaudsed kulud ning piisavate investeeringute puudumine asjakohastes tervishoiuvaldkondades.

Tervishoiukulutuste kõrval tuleks investeerida haiguste ennetusse, elanikkonna üldise kehalise ja vaimse tervise kaitsesse ja parandamisse. ELi tervishoiusektoril on suur osa tööhõives ja väljaõppe pakkumises: tervishoiu ja sotsiaalhoolekande sektoril on olnud Kasvav tervishoiusektor on ka uuendusliku tehnoloogia peamine allikas ja kasutaja ning ta toetab regionaalpoliitikat ning majanduslikku ja sotsiaalset Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus.

Nii ELis kui ka maailmas tuleb edendada tervise ja haigustega seotud majanduslike tegurite ja tervishoiu parandamise majandusliku mõju mõistmistsealhulgas teabe väljatöötamise ja analüüsi kaudu komisjonis ning tihedas koostöös partneritega, kelleks võivad olla riigid nagu USA või Jaapan või rahvusvahelised kogud nagu OECD ja Euroopa tervishoiusüsteemide ja -poliitika vaatluskeskus. Meetmed Tervisliku seisundi, tervishoiuinvesteeringute, majanduskasvu ja arengu vaheliste majanduslike seoste analüütiliste uuringute programmi väljatöötamine komisjon, liikmesriigid 3.

Otsustavat rolli mängivad ka teised ühenduse poliitikavaldkonnad, näiteks regionaal- ja keskkonnapoliitika, tubaka maksustamine, farmaatsiatoodete ja toiduainete eeskirjad, loomatervishoid, terviseuuringud ja innovatsioon, sotsiaalkindlustusskeemide koordineerimine, tervishoid arengupoliitikas, tööohutus ja töötervishoid, info- ja sidetehnoloogia ning kiirguskaitse, samuti importi reguleerivate asutuste ja teenuste kooskõlastamine.

Koostoime arendamine äsjanimetatud ja muude sektoritega on ühenduse tugeva tervishoiupoliitika jaoks otsustava tähtsusega. Paljud sektorid hakkavad käesoleva strateegia eesmärkide saavutamiseks ja meetmete ellurakendamiseks koostööd tegema. Tervishoiu lõimimisel kõikidesse poliitikavaldkondadesse tuleb tervishoiupoliitikasse kaasata ka uusi partnereid.

Komisjon hakkab strateegia eesmärkide edendamiseks arendama partnerlusi, sealhulgas valitsusväliste organisatsioonide, tööstuse, akadeemiliste ringkondade ja ajakirjandusega. Tervishoiu lõimimist kõikidesse poliitikavaldkondadesse tuleb rakendada ka välispoliitikas, sealhulgas arengu- välissuhete- ja kaubanduspoliitikas.

Üleilmastumine tähendab, et nii tervishoiuprobleemid kui ka nende lahendamine ületavad riigipiire ning sellel on sageli valdkonnaülesed põhjused ja mõjud. Meetmed Tugevdada terviseküsimuste lõimimist kõikidesse ühenduse, liikmesriikide ja piirkondliku tasandi poliitikavaldkondadesse, mis hõlmab ka mõju hindamist ja hindamisvahendite kasutamist komisjon, liikmesriigid 4. Üleilmastuvas maailmas on raske hoida lahus riiklikke või kogu ELi hõlmavaid meetmeid maailmapoliitikast, sest ülemaailmsed tervishoiuküsimused mõjutavad ühendusesisest tervishoiupoliitikat ja vastupidi.

EÜ saab anda oma panuse ülemaailmsesse tervishoidu, jagades oma väärtushoiakuid, kogemusi ja teadmisi ning astudes konkreetseid samme tervishoiu parandamiseks. Selle tegevusega saab toetada jõupingutusi järjepidevuse tagamisel tervishoiualase sise- ja välispoliitika vahel üleilmsete tervishoiueesmärkide saavutamiseks[23], käsitada tervishoidu tähtsa tegurina vaesusevastases võitluses, mis toimub väikese sissetulekuga riikidega tehtava arengualase väliskoostöö tervishoiuaspektide kaudu, reageerida terviseohtudele kolmandates riikides ja soodustada tervishoiualaste rahvusvaheliste kokkulepete rakendamist, nagu näiteks Maailma Terviseorganisatsiooni WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioon FCTC ja rahvusvahelised tervise-eeskirjad IHR.

Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus panuseks ülemaailmsesse tervishoidu on vaja koostoimet selliste Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus vahel nagu tervishoid, arengukoostöö, välistegevus, teadusuuringud ja kaubandus. Tugevdatud kooskõlastamine tervishoiuküsimustes rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu WHO ja muud asjakohased ÜRO asutused, Maailmapank, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, OECD ja Euroopa Nõukogu ning muud strateegilised partnerid ja riigid, suurendab ka ELi kaasarääkimisvõimalust üleilmses tervishoius ja tõstab tema kaalukust ja nähtavust, et see vastaks paremini tema majanduslikule ja poliitilisele kaalule.

Meetmed Tõsta ühenduse staatust rahvusvahelistes organisatsioonides ja tugevdada tervishoiualast koostööd strateegiliste partnerite ja riikidega komisjon Tagada tervishoiu asjakohane kaasamine ELi välisabisse kooskõlas kolmandate riikidega kokku lepitud prioriteetidega ning välisabi jaoks välja töötatud poliitilise dialoogi ja sektoripõhise lähenemisega ning edendada rahvusvaheliste tervishoiualaste kokkulepete rakendamist, eelkõige tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni ja rahvusvaheliste tervise-eeskirjade puhul komisjon 3.

Et lahendada ELi tervishoiu ees seisvaid peamisi sõlmküsimusi, määratakse käesolevas strateegias järgmisteks aastateks põhivaldkondadena kolm eesmärki.

Komisjon töötab koos liikmesriikidega kõnesolevate strateegiliste eesmärkide raames välja konkreetsemad rakenduseesmärgid.

Milleks on vaja uut tervishoiustrateegiat? Tervis on inimeste elus kesksel kohal ja seepärast tuleb seda liikmesriikides, EÜ[1] ja maailma tasandil toetada tulemusliku poliitika ja tulemuslike meetmetega.

Need muutused suurendavad tõenäoliselt nõudlust tervishoius, samas aga väheneb töötava elanikkonna osatähtsus. Seetõttu võivad tervishoiukulutused liikmesriikides suureneda Keskmiselt oleks see umbes protsendine tervishoiukulutuste suurenemine osana SKTst.

Siiski näitavad komisjoni prognoosid, et kui inimesed elavad kauem, olles samas hea tervise juures, oleks vananemisest tingitud tervishoiukulude suurenemine poole väiksem[25].

Hea tervise juures vananemist tuleb toetada meetmetega tervise edendamiseks ja haiguste ennetamiseks terve elu jooksul; selleks tuleb lahendada peamised probleemid, sealhulgas halb toitumine, kehaline aktiivsus, alkoholi, uimastite ja tubaka tarbimine, keskkonnaohud, liiklusõnnetused ja kodused õnnetusjuhtumid. Laste, tööeas täiskasvanute ja vanemate inimeste tervise parandamine aitab luua hea tervisega, tootliku elanikkonna ja toetada hea tervise juures vananemist praegu ja tulevikus.

Samuti toetatakse hea tervise juures vananemist tervislike eluviiside edendamise ja kahjulike harjumuste vähendamise meetmetega ning konkreetsete haiguste, sealhulgas geneetiliste, ennetamise ja ravi meetmetega. Geriaatria arendamist tuleb Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus edendada, keskendudes seejuures individuaalsele lähenemisele.

Palliatiivravi ja parem arusaamine sellistest neurodegeneratiivsetest haigustest nagu Alzheimeri tõbi on samuti tähtsad teemad, mida on vaja käsitleda. Ka on ruumi edasiseks tööks vere, kudede, rakkude ja organite alal, sealhulgas siirdamisega seotud küsimustes. Nende meetmete toetamiseks on tarvis rohkem teadusuuringuid, sealhulgas pikaajalisi uuringuid. Samuti on vaja suurendada riikliku tervishoiu suutlikkust, näiteks koolituse ja riiklike tervishoiustruktuuride tugevdamise abil.

52007DC0630

Arvestades demograafilisest muutusest põhjustatud üha kasvavat survet riigi rahandusele ning muid sõlmküsimusi, on ülimalt tähtis tagada, et võetavad meetmed on tõhusad ja tulemuslikud. Meetmed Eakamate inimeste ja töötajaskonna tervise edendamise meetmed ning laste ja noorte tervist edendav tegevus komisjon Tubakat, toitumist, alkoholi, vaimset tervist ja muid tervist mõjutavaid sotsiaalmajanduslikke tegureid käsitlevate meetmete väljatöötamine ja elluviimine komisjon, liikmesriigid Vähi sõeluuringute uued suunised ja teatis, mis käsitleb Euroopa tasandi meetmeid harvaesinevate haiguste valdkonnas komisjon Elundidoonorlust ja elundite siirdamist käsitleva teatise järelmeetmed[26] komisjon 2.

Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus EA spordi varude valikud

Seepärast on ohutuse ja turvalisuse parandamine ning kodanike kaitsmine terviseohtude eest olnud alati ühenduse tervishoiupoliitika keskmes ning samas on ELil ka kolmandate riikide kodanike tervisega seotud vastutus. Ühenduse tasandi töö hõlmab teaduslikku riskihindamist, valmisolekut epideemiateks ja bioterrorismiks ja nende korral tegutsemist, strateegiaid konkreetsetest haigustest ja olukordadest tulenevate riskidega toimetulemiseks, tegevust õnnetuste ja vigastuste korral, töötajate ohutuse parandamist ning toiduohutuse ja tarbijakaitsega seotud tegevust.

Komisjon jätkab seda tööd, kuid keskendub ka sõlmküsimustele, mida ei ole veel piisavalt käsitletud. Kogu maailmas on kaubavahetuse ja reisimise suurenemine toonud kaasa uusi ohte, sest nakkushaigused levivad lihtsamini. Pandeemiate ja bioloogiliste ohuolukordade vastu võitlemine ning bioterrorismiohuga toimetulek nõuavad ühenduse tasandil toimuvat koostööd ja kooskõlastamist liikmesriikide ja rahvusvaheliste osaliste vahel.

Samuti on vaja tegevust uute esilekerkivate terviseohtude, nagu kliimamuutusega seotud ohtude osas, et käsitleda nende võimalikku mõju inimeste tervisele ja tervishoiusüsteemidele. Veel üks peamisi mureküsimusi on patsiendiohutus. See probleem võib olla samasuguse ulatusega ka teistes ELi riikides.

Terviseohtudega võitlemine ELis ja väljaspool seda on vaja uuesti tähelepanu keskmesse tuua.

Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus Voimalus kaubeldakse voimaluse auhinna

Meetmed Terviseohtude järelevalve ja nendele reageerimise mehhanismide tugevdamine, sealhulgas Haiguste Ennetamise Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus Tõrje Euroopa Keskuse töövaldkonna läbivaatamine komisjon Kliimamuutusega kohanemise tervishoiuaspektid komisjon 3. Uute tehnoloogiate abil on võimalik tervishoid ja tervishoiusüsteemid põhjalikult ümber kujundada ning aidata kaasa nende jätkusuutlikkusele.

E-tervise, genoomika ja biotehnoloogia[28] abil saab parandada haiguste ennetamist ja ravi ning toetada üleminekut haiglaravilt haiguste ennetamisele ja esmatasandi arstiabile. E-tervise abil saab anda paremini kodanikukeskset arstiabi ning vähendada kulusid ja toetada piiriülest koostalitlusvõimet, hõlbustada patsientide liikuvust ja ohutust[29]. Sellegipoolest tuleb uusi tehnoloogiaid asjakohaselt hinnata, pidades sealhulgas silmas kulutasuvust Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus võrdsete võimaluste andmist ning tervishoiutöötajate koolitust ja suutlikkust.

Uued ja harjumatud tehnoloogiad võivad tekitada eetilisi probleeme, seepärast tuleb tegelda kodanike usalduse ja kindlustundega seotud küsimustega. Tervishoiusüsteemi tehtavate investeeringute suurendamiseks on tervishoid integreeritud vahenditesse, mille otstarve on edendada ELi majanduskasvu, tööhõivet ja innovatsiooni.

Nende vahendite hulka kuuluvad Lissaboni strateegia, teadusuuringute seitsmes raamprogramm, kaasa arvatud innovatiivse meditsiini ühine tehnoloogiaalgatus, konkurentsivõime ja uuendustegevuse programm ja regionaalpoliitika. Siiski on vaja edasist tegevust, nt. Samuti aitab selge ühenduse raamistik toetada dünaamilisi ja jätkusuutlikke tervishoiusüsteeme, tagades EÜ õigusaktide selge kohaldamise tervishoiuteenuste valdkonnas ja toetades liikmesriike valdkondades, kus kooskõlastatud tegevus võib tuua tervishoiusüsteemidele lisandväärtust.

Meetmed Ühenduse raamistik ohutute, kvaliteetsete ja tulemuslike tervishoiuteenuste jaoks komisjon Liikmesriikide ja piirkondade toetamine tervishoiusüsteemide innovatsiooniga tegelemisel komisjon E-tervise lahenduste rakendamise ja koostalitusvõime toetamine tervishoiusüsteemides komisjon 4.

Rakendusmehhanismid Käesoleva strateegia otstarve on saavutada tervishoiu parandamises konkreetseid tulemusi. Nagu asutamislepingus sätestatud, on EÜ-l ainulaadne roll parendada ja kaitsta tervist ning hõlbustada tervishoiualast koostööd. Arvestades liikmesriikide tervishoiualast vastutust riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning vajadust arvestada subsidiaarsuse põhimõtet, tuleb nad tugevalt kaasata strateegia elluviimisse.

Selleks esitab komisjon uue EÜ tasandi struktureeritud koostöömehhanismi, mille ülesandeks on nõustada komisjoni ja edendada liikmesriikidevahelist koostööd.

See hõlmab ka uut struktuuri liikmesriikidega, mis asendab mõned olemasolevad komiteed. Kõnealune koostöömehhanism abistab komisjoni prioriteetide kindlakstegemisel, näitajate määratlemisel, suuniste ja soovituste koostamisel, heade tavade vahetamise edendamisel ja edu hindamisel. See loob ka võimalusi kohaliku ja piirkondliku tasandi kaasamiseks.

WTO panus kaubanduse ja arengu edendamisel

Komisjoni töö on sektoriülene ja ta tagab kooskõla muude kogudega, kes tegelevad tervishoiuküsimustega, nagu näiteks halduskomisjon ja sotsiaalkaitsekomitee. Liikmesriikide tegevusele saab anda lisandväärtust, kui edendada ühenduse tasandil Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus tehtavat koostööd. See süvendab reeglite tõsiselt võetavust, annab liikmesriikidele vahendi teiselt riigilt selgituste nõudmiseks, kui see arvatakse olevat reeglitest üle astunud, ning pisendab võimalust, et erimeelsused omandaksid poliitilise värvingu või tekitaksid aina süveneva vastumeetmete spiraali.

Ennast äärmiselt tõhusalt näidanud vaidluste lahendamise süsteem on üks kesksemaid WTO käsutuses olevaid maailmamajanduse korraldamise tugisambaid. Paljud vaidlused lahenevad juba enne kohtusse jõudmist, aga isegi kui kohus peab sekkuma, on kohtuotsuste täitmise protsent väga kõrge — lausa 90 protsenti otsustest viiakse täies mahus ellu. Ettenähtavad turutingimused, mille poole WTO püüdleb, on ühes arvuti- ja sidetehnoloogia arenguga andnud ettevõtetele võimaluse hajutada tootmist riikide ja piirkondade vahel.

Tootmise, töötlemise ja nendega seonduvate teenuste koondamise asemel ühte piirkonda või lausa ühte tehasesse on nüüd firmadel võimalik leida igale tegevusele koht, kus seda saab teha kõige kulutõhusamalt.

Seda näitab üleilmsete väärtuseahelate järsk kasv alates Näiteks paljud mobiiltelefonid pannakse kokku Hiinas, kuid on kavandatud Ühendriikides, ja paljud olulised komponendid, näiteks pooljuhid ja protsessorid, pärinevad Lõuna-Koreast.

Kogu maailma kaubavahetusest moodustab kaubavahetus üleilmsete väärtusahelate raames tänapäeval ligemale 70 protsenti. Tüüpiliselt liigub ülemaailmsetes väärtusahelates teadmus ja kapital arenenud riikidest arengumaadesse. See on lubanud elava majandusarenguga riikidel eriti Ida-Euroopas ja Aasias suurendada oma osatähtsust ülemaailmses kaubavahetuses ning vähendada lõhet kodumaa ja arenenud maailma riikide elatustaseme vahel.

Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus Keskmise tootajate aktsiaoptsioonid

Aastail — suurenes arengumaade osakaal üleilmsetes väärtusahelates 15 protsendi pealt 33 protsendi peale. WTO mõju on ulatunud oluliselt kaugemale pelgalt formaalsetest kõnelustest reeglite ja kohustuste üle: mida enam riigid on saanud tulu tihedamast lõimumisest rahvusvaheliste turgudega, seda julgemalt on nad ka ise kaubandusele kehtinud barjääre lammutanud. Kaubanduspinged seavad ohtu majanduskasvu ja arengu Viimastel aastatel esinenud kaubanduspinged on andnud märku, milline näeb välja maailm, milles puudub WTO.

Ühepoolne tollide ja muude kaubanduslike meetmete kehtestamine on ikka ja jälle tinginud teise poole vastumeetmeid. Need on mõjutanud isegi WTO vaidluste lahendamise süsteemi: organisatsiooni apellatsioonikohus on sisuliselt halvatud. WTO liikmesriikide seas on nii palju erinevaid arusaamu, kuidas apellatsioonikohus peaks tegutsema, mistõttu konsensuse puudumise tõttu on kohtu uute liikmete ametisse määramine Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus pikemat aega blokeeritud.

Praegu on apellatsioonikohtus ainult kolm liiget — mis on ühtlasi miinimum, mida on vaja kaebuse ärakuulamiseks —, kuid juba detsembris läheb kaks neist erru, nii et kohtul pole enam nii palju liikmeid, et oma põhimääruse kohaselt üldse asju menetleda.

See süvendab maailmas valitsevat ebakindlust ning võib kergesti kaasa tuua uusi tolle ja muid kaubanduspiiranguid. Kui kaubandustülisid ei saa lahendada, suureneb tunduvalt võimalus, et riikide valitsused võtavad asja enda kätte ja asuvad väidetavatele süüdlastele vastumeetmeid kehtestama.

WTO vajab uuendamist

See toob mõistagi kaasa vastureaktsiooni ja spiraal võib aina kiireneda. Üha rohkem majandusanalüüse osutab sellele, et kauplemisega tulevastes turutingimustes seotud ebakindlus ajendab ettevõtteid investeerimist kasinana hoidma, mis nõrgendab tulevast kasvu ja tootlikkust.

Ebakindlus majanduspoliitika suhtes mida võib järeldada kas või sagedusest, millega sellist ebakindlust ajakirjanduses väljendatakse on negatiivses korrelatsioonis maailmamajanduse tasemega. Ebakindlus kaubavahetuse suhtes märksa spetsiifilisem kaubanduspingete indikaator, mille aluseks on Economisti teabebüroo aruanded püsis stabiilsena üpris madalal tasemel oma kakskümmend aastat.

Kui aga Süveneva ebakindluse tagajärgi võib juba silmaga näha. Kui ebakindlus majanduspoliitika suhtes jõudis augustis haripunkti, langesid üleilmsed eksporditellimused tasemele, mida polnud nähtud Nende tulevikku suunatud indikaatorite nõrkus lubab oletada, et kaubavahetusega Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus ebakindlus annab endast maailmakaubanduses ja tööstustoodangus veel kuude kaupa tunda. WTO tõmbas hiljaaegu maailmakaubanduse prognoose tagasi.

Kaubavahetus eeldatavasti saab WTO üleilmse kaubanduse mudeli, mis kujutab endast keskpika prognoosi pakkumiseks tarvitatavat kvantitatiivset mudelit, alusel on WTO majandusteadlased proovinud hinnata üleüldise üleilmse kaubanduskonflikti mõju.

Sellise konflikti puhul tõstaksid riigid tolle keskmiselt 32 protsendi võrra. See ei oleks üldse ilus pilt: Võrdluseks võib tuua, et Mõned teadusuuringud on leidnud, et praegu puhkev piiranguteta kaubanduskonflikt kahandaks SKTd isegi veel rohkem kui Nende koondarvude taga leiab paljudel maadel kahekohalistes arvudes väljendatavaid muudatusi.

Kaubanduspinged seavad ohtu majanduskasvu ja arengu

Näiteks taimeõli tootmine Ühendriikides langeks üle kolmandiku, mootorsõidukite tootmine ELis väheneks 11 protsenti, Hiina rõivatööstuses kahaneks tootmine 16 protsenti.

On leitud tõendeid, et USA tollide tõstmine avaldab otsest mõju tarbijatele, mitte ei sunni importijaid suruma alla hinda, mida nad tarnijatele maksavad. Erinevatesse majandusühendustesse jagunenud maailm toob kaasa märkimisväärseid kulusid.

Ühiste reeglite ja standardite puududes peavad ettevõtted kulutama raha paljude eeskirjade täitmiseks, kui soovivad kaubelda oma ühendusest väljapoole jäävate riikidega. Isegi piirkondlike ühenduste sees tuleb ettevõtetel kulutada ressursse reeglite täitmiseks, mis üritavad hoida bloki turult eemal väliseid tootjaid.

\

Need kulud mõjuvad rängalt suurettevõtetele ja tõrjuvad väikeettevõtted sootuks kõrvale. Et WTO saaks ka edaspidi olla alus Eesti lõimumisele maailmamajandusega, tarvitseb käima lükatud reformiprotsess häälekat toetust just sellistelt liikmesriikidelt nagu Eesti.

Tekib mitmel tasandil reguleeritud maailm, kus mõnedki riigid lükatakse lihtsalt sügavikku ning valitseb tugevama õigus. Põhimõtteliselt võiks Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus erinevate standardite puhul mõju kaubavahetusele leevendada vastastikku standardite tunnustamine.

Kuid standardite ühtlustamine piirkondlikul tasandil võib tuua kaasa endasse tõmbumise, mis tunduvalt nõrgendab ajendeid tingimusi edasi liberaliseerida. Tootlikud tervisevoimalused ja kaubavahetus on sama hästi võimalik, et erinevad standardid lihtsalt ei sobi omavahel ning kogu tõhususest võidetav kasu, mis ju ongi kauplemise primaarne põhjus, jääb sisuliselt olemata.

Me ei ole veel killunemisega nii kaugele jõudnud. Ja kui me langetame saabuvatel kuudel ja aastatel õigeid otsuseid, ootab meid ees palju helgem tulevik. See nõuab WTO reeglistiku uuendamist, mis põhijoontes pärineb Süsteemi reeglite värskendamine vastavalt maailmamajanduse dünaamikale, mida need ju ongi aidanud luua, võiks vähemalt mõnevõrra leevendada praegu kaubanduses valitsevaid pingeid.

Positiivseks võib pidada seda, et WTO liikmesmaad otsivad võimalusi edasi liikuda. Reformiga on edasi mindud pärast Käesoleva artikli kirjutamise ajal näevad liikmesriigid vaeva kalandustoetusi kärpiva lepingu osas üksmeelele jõudmiseks.

Ülemaailmsetes kaubandussuhetes aitaks otsustavalt kindlust ja koostööd süvendada apellatsioonikohtu ümber tekkinud ummikseisu kiire lahendamine. Mitmepoolsed konsultatsioonid võimaliku lahenduse leidmiseks kestavad, aga selle kõrval on mõned WTO liikmesriigid katsetanud ka alternatiive. Vietnam ja Indoneesia on leppinud kokku pidada kinni otsustest, mida on langetanud juba esimese taseme kohtud, loobudes apellatsiooniõigusest.

EL ja Kanada ning EL ja Norra on leppinud kokku vahekohtumenetluse kahepoolsetes suhetes tekkivate vastuolude lahendamiseks. Kokkuvõtteks Eesti on otsustavalt toetanud reeglitepõhist kaubandust ja WTOd kõigi nende viieteistkümne aasta vältel, mil see riik on kuulunud Euroopa Liitu.

Во всяком случае, председатель даже попытки не сделал выразить Хилвару порицание за вмешательство в ход обсуждения. Олвин слушал все эти дебаты, и ему было ясно, что здесь, в Зале Совета, определилось три мнения. Консерваторы, которые были в меньшинстве, все еще надеялись, что стрелки часов можно будет отвести назад и как-то восстановить старые порядки. Противу всякого здравого смысла они цеплялись за надежду, что можно будет принудить Диаспар и Лиз снова забыть о существовании друг Прогрессисты тоже составляли незначительное меньшинство.