Omakapitali voimaluste maksustamine Saksamaal

Euroopa Kohtu praktika kohaselt on maksustatava tulu allikaks oleva tegevusega otseselt seotud sellest tegevusest tingitud ja järelikult sellega tegelemiseks vajalikud kulud. Saksa äriseadustik ei sisalda ühisettevõtete asutamise suhtes mingeid eriklausleid. Palgamaks Lohnsteuer on tulumaksu erivorm, mida makstakse töötaja palgalt. Täisühinguid ei käsitleta iseseisvate juriidiliste isikutena, vaid osanikud ise on kõikide õiguste ja kohustuste kandjad. Ettevõtte registreerimiseks ja asutamisdokumentide tõestamiseks tuleb pöörduda Saksa notari poole.

Füüsilisest isikust ettevõtja vastutab ettevõtluses tekkinud kohustuste eest kogu oma varaga. Kapitali alammäära kehtestatud ei ole.

Omakapitali voimaluste maksustamine Saksamaal MT5 valikute kauplemine

Nii tsiviilõigusliku ühingu kui avatud kaubandusühingu asutamiseks on vaja vähemalt kahte osanikku, kes vastutavad ettevõtte kohustuste eest kogu oma varaga solidaarselt ja vahetult. Kapitali alammäär puudub. Vahe nende kahe ettevõttetüübi vahel seisneb selles, et kaubandusühingu tegutsemisvaldkond piirdub ainult kaubandusega. Usaldusühingu võivad asutada kaks või enam inimest, kellest vähemalt üks on täisosanik ja vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga.

Ülejäänud nn usaldusosanikud kannavad vastutust ainult oma sissemakse ulatuses. Täisosanikel puudub kohustuslik kapitali alammäär, usaldusosanikele kehtestatakse kindlad sissemaksed osanike endi poolt.

Ettevõtet juhib täisosanik, usaldusosanikud teostavad kontrolli.

The Rich in America: Power, Control, Wealth and the Elite Upper Class in the United States

Aktsiaselts oma minimaalselt 50 euro suuruse algkapitaliga on suurettevõtete õiguslik vorm. Ühing vastutab kohustuste eest ühingu varanduse raames piiramatult, aktsionärid ainult sissemakse ulatuses.

Ettevõtluse levinuim vorm Saksamaal on osaühing, mille minimaalne algkapital on 25 eurot. Ka osaühingud vastutavad oma kohustuste eest ühingu varade ulatuses piiramatult.

College Pension Plan of British Columbia versus Finanzamt München III eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht München Müncheni maksukohus, Saksamaa Eelotsusetaotlus — Otsene maksustamine — Kapitali vaba liikumine — Kapitali liikumine liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel — Äriühingu tulumaks — Residendist ja mitteresidendist pensionifond — Aktsiaportfelli dividendide maksustamine — Kinnipeetav maks — Kinni peetud maksu täielik mahaarvamine äriühingu tulumaksust — Maksustatava kasumi vähendamine pensionide maksmiseks tehtavate matemaatiliste eraldiste võrra — Piirang — Võrreldavus — Matemaatiliste eraldiste arvesse võtmine — Matemaatiliste ja muude kindlustustehniliste eraldiste ning dividendide saamise vaheline seos — Põhjendatus — Topeltmaksustamise vältimise lepingud — Standstill-tingimus — Ajalised ja sisulised kriteeriumid 1.

Lisaks osaühingule on võimalik asutada ka nn miniosaühing Unternehmergesellschaft ehk Mini-GmbHmille puhul on tegemist osaühingu erivormiga ja mida iseloomustavad oluliselt leebemad asutamistingimused.

Tegemist on osaühingule üleminekut võimaldava lahendusega. Miniosaühingu asutamiseks piisab esialgu algkapitalist suurusega 1 euro. Põhikapitali tuleb järk-järgult suurendada, eraldades selleks iga aasta vähemalt ühe neljandiku aastasest ülejäägist.

Niipea kui vajalikud 25 eurot on koos, saab moodustada osaühingu. Lisaks ettevõtte asutamisele Saksamaal on võimalik luua ka tütarettevõte, mis on emaettevõttest füüsiliselt eraldatud ja kuni teatud piirini sõltumatu ettevõte, või avada välismaa äriühingu filiaal. Tütarettevõtte ja filiaali vaheline erinevus on eriti oluline äriregistrisse kandmise ning välisriigi ees maksekohustuse tekkimise seisukohalt.

Äriregistrisse tuleb kanda ainult tütarettevõtted. Filiaali asutamist kasutatakse eelkõige kui sobivat alternatiivi, et siseneda Saksa turule ja üles ehitada vajalikud kontaktid oma äripartneritega. Saksa äriseadustik ei sisalda ühisettevõtete asutamise suhtes mingeid eriklausleid. Uus ettevõte, mille aktsionärideks on Saksa ja välismaa partnerid, tuleb üldistel alustel kanda äriregistrisse.

Omakapitali voimaluste maksustamine Saksamaal Jungent muub bitkoinais

Ettevõtte registreerimine Ettevõte tuleb Saksamaal enne äritegevusega alustamist kanda avalikesse registritesse. Äriregistrisse tuleb kanda kõik äritegevust aktiivselt viljelevad ettevõtted.

Selleks on kehtestatud kindlad kriteeriumid nagu ettevõtte aastakäibe ja kapitali suurus ning töötajate arv. Erandid kehtivad väikeettevõtjatele, tsiviilõiguslikele ühingutele, vabakutselistele nagu arstid, apteekrid, arhitektid, maksunõustajad, notarid jne ja välismaa äriühingu mitteiseseisvatele filiaalidele. Ettevõtte registreerimiseks ja asutamisdokumentide tõestamiseks tuleb pöörduda Saksa notari poole.

  • Avaleht - Pilvebüroo
  • Вот с какой дилеммой предстояло столкнуться - но в уме Хилвара уже промелькнуло одно из возможных решений.

Infot notarite kohta on võimalik leida Saksamaa Notarite Koja kodulehelt. Lisaks tekib mul küsimus, kas seda lähenemist ei toeta CPP argument, mille kohaselt maksustatava kasumi vähendamise eesmärk on dividendide majandusliku topeltmaksustamise vältimine. CPP hinnangul on seadusandja KStG § 8 lõike 8 vastu võtnud selleks, et teha olematuks dividendidega seotud maksukoormus ja praktikas vabastada need maksust, võttes maksustamise tasandil arvesse tehnilisi eraldisi.

See mehhanism ei näi mõjutavat juba tasutud kapitalitulumaksu, mis täielikult maha arvatakse. Sellega seoses näib mulle, et käesolev kohtuasi erineb asjaolude poolest eelotsusetaotluse esitanud kohtu poolt viidatud kohtuasjast, milles tehti kohtuotsus komisjon vs.

Saksamaa erakapitali turg Ülevaade allikas: valuewalk. Saksamaa on erakapitali ja riskikapitali üks peamisi turge. Ka erakapitaliinvestorite jaoks on Saksamaal asuvad ettevõtted, tööstusharud ja ettevõtted osutunud atraktiivseks.

Selle maksu kinni pidamine ega kinni peetava maksusumma suurus ei sõltu eraldiste tegemisest. Kuigi residendist pensionifondile makstud dividendide puhul toimub maksustatava kasumi vähendamine ja tegelikult nende dividendide maksust peaaegu vabastamine, puudutab see ainult pensionifondi kasumi maksustamist äriühingu tulumaksuga, mitte aga kapitalitulumaksu, kuna viimane on võimalik täies ulatuses tagasi saada.

Seetõttu teen Euroopa Kohtule ettepaneku asuda seisukohale, et käesoleval juhul on kapitali vaba liikumise piiranguna käsitatav see teine väidetava piirangu allikaks olev mehhanism ehk kapitalitulumaksu täielik mahaarvamine äriühingu tulumaksust, ning pärast mahaarvamist võimaliku enammakstud maksusumma tagastamine. Kui eelotsusetaotluse esitanud kohus jõuab järeldusele, Omakapitali voimaluste maksustamine Saksamaal residendist pensionifondi saadud dividendid on täieliku mahaarvatavuse tõttu kapitalitulumaksust peaaegu vabastatud, näib olevat kindlaks tehtud, et mitteresidendist pensionifondile makstud dividendidega kaasneb suurem tegelik maksukoormus.

Sellest järeldub, et neid esimesi dividende koheldakse soodsamalt kui mitteresidendist pensionifondile makstavaid dividende. Selline pensionifondide residentsusest lähtuv erinev maksualane kohtlemine võib pärssida mitteresidendist pensionifondide investeerimist Saksamaal asuvatesse äriühingutesse.

Sellisel juhul ei ole mitteresidendist pensionifondidel nimelt võimalik eelnevalt kinni peetud maksu tagasi saada ning see kujutab endast kapitali vaba liikumise piirangut, mis on põhimõtteliselt ELTL artikli 63 lõikega 1 keelatud.

Piirangu lubatavus Seda sätet kui erandit kapitali vaba liikumise aluspõhimõttest tuleb tõlgendada kitsalt.

Omakapitali voimaluste maksustamine Saksamaal Binaarsed valikud Robot Plus

Järelikult ei või seda tõlgendada nii, et mis tahes maksuseadus, mis eristab maksumaksjaid nende residentsuse alusel või selle põhjal, millisesse liikmesriiki nad oma kapitali investeerivad, on ELT lepinguga automaatselt kooskõlas. Seega tuleb ELTL artikli 65 lõike 1 punkti a alusel lubatud erinevat kohtlemist eristada diskrimineerimisest, mis on ELTL artikli 65 lõikega 3 keelatud.

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb piiriülese olukorra ja riigisisese olukorra võrreldavust hinnata liikmesriigi asjaomaste sätete eesmärgi, reguleerimiseseme ja sisu alusel. Märgin aga, et eelotsusetaotluses ei ole põhikohtuasjas vaidluse all olevate normide eesmärki selgitatud. Seetõttu teen ettepaneku analüüsida käesolevas eelotsusetaotluse menetluses esitatud poolte argumente. Neid argumente arvesse võttes hõlmab residendist ja mitteresidendist pensionifondide olukordade IQ Option Binary Bot analüüs kolme küsimust, milleks on Saksa õigusnormide eesmärk seoses kohustustega pensionifondiga liitunud isikute ees 1kahe pensionifondide kategooria suhtes väidetavalt erineva maksustamisviisi kohaldamine 2 ja dividendide saamisega otseselt seotud kulude arvesse võtmine 3.

CPP rõhutab, et kõik pensionifondid, nii residendid kui mitteresidendid, peavad investeerima kindlustusmaksed kapitaliturgudel, et saada dividenditulu, mida pensionifondid kasutavad selleks, et täita oma kohustusi kindlustatud isikute ees. Sel põhjusel vabastab Saksamaa need maksust, tingimusel, et dividende kasutatakse kohustuste täitmiseks kindlustatud isikute ees. Kui residendist pensionifondi suhtes kohaldatavad liikmesriigi õigusnormid võtavad arvesse asjaolu, et saadud dividendid lähevad lõpuks kindlustatud isikutele ning seetõttu vabastavad dividendid maksust pensionifondi tasandil, ei arvesta need õigusnormid sellega, et kolmandates riikides on pensionifondidel põhimõtteliselt samasugune kohustus.

Komisjon leiab, et Saksa pensionifondidele makstud dividendide kapitalitulumaksust vabastamise eesmärk on võimaldada neil moodustada piisavad reservid pensionimaksete tegemiseks tulevikus. Niisiis on makstud dividendid kapitalitulumaksust vabastatud, kui neid kasutatakse tehniliste eraldiste tegemiseks. Mitteresidendist pensionifond seevastu, isegi kui eeldada, et tal õnnestub tõendada, et ta kasutab saadud dividende eraldiste tegemiseks, peaks Omakapitali voimaluste maksustamine Saksamaal Saksamaal lõplikult kapitalitulumaksu asjaomases kahepoolses topeltmaksustamise vältimise Omakapitali voimaluste maksustamine Saksamaal ette nähtud ulatuses.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab seda küll veel kontrollima, ent Euroopa Kohtule esitatud toimiku põhjal näib mulle, et põhikohtuasjas vaidlusalused Saksa õigusnormid, mille tagajärjel residendist pensionifondile makstud dividendid sisuliselt maksust vabastatakse, on kooskõlas eesmärgiga tagada pensionifondide kindlustustegevus läbi tulevaste pensioniväljamaksete tegemisega seotud kohustuste täitmiseks piisava kapitali moodustamise.

Mis puudutab aga mitteresidendist pensionifondile makstud dividende, siis kuigi neid kasutatakse samal eesmärgil, muutub kinni peetav kapitalitulumaks lõplikuks maksuks, ilma et sellist sisulist maksust vabastamist toimuks. Kui eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et põhikohtuasjas vaidluse all olevate Saksa õigusnormide eesmärk on tagada, et Saksamaa äriühingutesse investeerivate mitteresidendist pensionifondide ja residendist pensionifondide tegelik maksukoormus oleks võrdne, võttes eelkõige arvesse asjaolu, et residendist pensionifondile makstud dividendid maksustatakse samal ajal kahe maksuga kapitalitulumaks ja äriühingu tulumakssamas kui mitteresidendist pensionifondi saadud dividendid maksustatakse ainult kapitalitulumaksuga, siis tuleneb väljakujunenud kohtupraktikast, et alates hetkest, mil liikmesriik maksustab ühepoolselt või välislepingu alusel tulumaksuga mitte üksnes residendist äriühingute tulu, vaid ka mitteresidendist äriühingute tulu, mis on saadud residendist äriühingult, hakkab mainitud mitteresidendist äriühingute olukord sarnanema residendist äriühingute olukorraga.

Nimelt, ainuüksi see, et nimetatud liikmesriik otsustab oma maksupädevust teostada, tekitabki järjestikuse maksustamise või majandusliku topeltmaksustamise ohu, sõltumata mis tahes maksustamisest teises liikmesriigis.

  • Erakapital Saksamaal Ülevaade - PE-ettevõtete nimekiri - Palgad
  • Kaupade maksustamine | Maksu- ja Tolliamet
  • Но когда требовалась предельная скорость или необходимо было переместить большие грузы, то для этого без колебаний использовались специальные машины.
  • ÄRIKESKKOND | Välisministeerium

Selleks et niisugusel juhul mitte seada dividende saavatele mitteresidendist äriühingutele kapitali vaba liikumise piirangut, mis on ELTL artikliga 63 põhimõtteliselt keelatud, on dividende jaotava äriühingu asukohariik kohustatud tagama, et liikmesriigi õigusega ette nähtud järjestikuse või majandusliku topeltmaksustamise vältimise või vähendamise mehhanismi rakendamisel koheldaks mitteresidendist äriühinguid võrdselt residendist äriühingutega.

Kuna käesoleval juhul otsustas Saksamaa teostada oma maksupädevust seoses mitteresidendist pensionifondide saadud tuludega, on viimati nimetatud seetõttu Saksa äriühingute poolt makstud dividendide majandusliku topeltmaksustamise riski seisukohast võrreldavas olukorras Saksamaal asuvate pensionifondidega. Saksa valitsus väidab, et residendist pensionifondid ja mitteresidendist pensionifondid ei ole objektiivselt võrreldavas olukorras, kuna nende kahe pensionifondide kategooria suhtes kohaldatakse erinevaid maksustamismeetodeid kohtuotsuse Truck Center 41 tähenduses.

Selle kohta märgin, et viidatud kohtuotsuse punktidest 41 ja 46 ilmneb, et erinev kohtlemine, mis seisnes erinevate maksustamismeetodite või -korra kasutamises sõltuvalt sellest, kas asjaomast tulu saanud äriühing oli resident või mitte, puudutab olukordi, mis ei ole objektiivselt võrreldavad. Käesoleval juhul teen Euroopa Kohtule ettepaneku nimetatud kohtuotsusest Truck Center tulenevast kohtupraktikast juhindumisest hoiduda.

Esimesena, liikmesriikide valitsused tuginevad sellele kohtuotsusele sageli oma niisuguste õigusnormide kaitsmisel, mille tagajärjel koheldakse residendist maksukohustuslasi teistmoodi kui mitteresidente.

Teisena märgin, et õiguskirjanduses 45 on seda kohtupraktikat tugevalt kritiseeritud ning sellest juhindumine tekitab ainult raskusi. Mulle tundub, et erinevate maksustamisviiside kohaldamise kriteeriumile toetumine selleks, et näidata, et residendist ja mitteresidendist maksukohustuslased on võrreldavas olukorras, tugineb tautoloogilisele põhjenduskäigule.

Üldreeglina nimelt kohaldataksegi residentide ja mitteresidentide suhtes erinevaid maksustamiskorda. See kohtuotsus üksnes kinnitab, et olukorrad on erinevad, kuna residendist ja mitteresidendist maksukohustuslased on erinevad. See ei tähenda siiski, et vaidlusalused liikmesriigi õigusnormid kapitali vaba liikumise kohaldamisalast automaatselt välja Omakapitali voimaluste maksustamine Saksamaal. Seetõttu teen Euroopa Kohtule ettepaneku käesolevas asjas Truck Centeri 50 kohtupraktikast mitte juhinduda.

Erakapital Saksamaal

Euroopa Kohus võiks nimelt asuda seisukohale, et vaidlusalused liikmesriigi õigusnormid reguleerivad vaid maksu kogumise korda, ent annavad residendist pensionifondidele olulise maksundusliku eelise, mida mitteresidendist pensionifondidele ei anta. Nii Müncheni maksukeskus kui Saksa valitsus leiavad oma kirjalikes seisukohtades, et dividendidest saadava tulu ning matemaatiliste ja teiste tehniliste eraldiste tegemise vahel puudub otsene seos, mistõttu ei ole Omakapitali voimaluste maksustamine Saksamaal olukorrad võrreldavad.

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on residendist ja mitteresidendist maksukohustuslased võrreldavas olukorras maksustatavat kasumit andva tegevusega otseselt seotud kulude seisukohast. Leian aga, et see kohtupraktika ei ole käesolevas kohtuasjas asjakohane kahel põhjusel.

Esiteks puudutab see kohtupraktika kulusid, mis on otseselt seotud tulu saamisega. Teiseks kohaldub dividendide saamisega seotud kulude arvesse võtmist puudutav kohtupraktika üksnes juhul, kui maksueelise andmine — see tähendab maksuvabastus või kinni peetud maksusumma mahaarvamine — puudutab maksubaasi kindlaksmääramist ja täpsemalt kulude kajastamist maksubilansis, millega käesoleval juhul tegemist ei ole.

Nimelt tundub, et käesolevas kohtuasjas ei tulene kapitali vaba liikumise piirang mitte tehtud eraldiste mahaarvamisest maksubaasi kindlaksmääramisel, vaid täielikust mahaarvamisest, mis toimub pärast maksubaasi kindlaksmääramist. Seetõttu teen Euroopa Kohtule ettepaneku otsustada, et kõnealust täielikku mahaarvamist ette nägeva maksusüsteemi seisukohast on see kohtupraktika asjassepuutumatu.

Kui Euroopa Kohus otsustab siiski analüüsida eraldiste tegemise ja dividendidest tulu saamise vahelist seost, siis olen arvamusel, et selline seos on tuvastatav vaid selle eraldiste osa puhul, mille tegemine on dividendide saamise otseseks tagajärjeks.

Viimati uuendatud:

Euroopa Kohtu praktika kohaselt on maksustatava tulu allikaks oleva tegevusega otseselt seotud sellest tegevusest tingitud ja järelikult sellega tegelemiseks vajalikud kulud. Eraldiste tegemine on kindlustustegevusega seotud kulu. Nagu ka Saksa valitsus sisuliselt leiab, tuleb eraldisi teha sõltumata sellest, kas tulu saadakse dividendidest või pensionifondiga liitunud isikute poolt tehtud sissemaksetest.

Eraldiste olemasolu on seotud kindlustustegevusega ning eraldised peavad võimaldama täita pensionifondi tulevasi kohustusi seoses pensionide maksmisega.

Kõnealuste eraldiste tegemise põhjuseks on pensioni maksmise kohustused, mitte aga saadud tulu suurus.

Omakapitali voimaluste maksustamine Saksamaal Operaatori aktsiaoptsioonid

Vastupidi, kui pensionifond oma paigutustelt kasumit ei teeni, on tal liikmesriigi õigusest tulenevalt siiski kohustus nende kohustuste täitmiseks eraldisi teha. Sarnaselt on liidu seadusandja tööandjapensionide kogumisasutuste ja elukindlustusandjate puhul tunnustanud eraldiste olulisust, jättes siiski liikmesriigile ulatusliku kaalutlusõiguse nende eraldiste tegemise meetodite osas.

Lisaks pööraksin ma erilist tähelepanu Müncheni maksukeskuse esitatud argumendile, mis tugineb üht tervisekindlustusseltsi puudutavale liikmesriigi kohtupraktikale. Selle kohtupraktika kohaselt ei ole matemaatiliste eraldiste ja muude eraldiste tegemisega seotud kulude puhul põhjuslikku seost nende kulude ja paigutustest saadud kasumi vahel, mis on eeskätt seotud kindlustustegevusega liikmesriigi territooriumil.

  1. Эти страхи не должны больше преследовать нас, Не дело историка предсказывать будущее -- я должен только наблюдать и интерпретировать прошлое.
  2. Trading System Aviorion
  3. Рокочущий грохот был теперь очень силен.
  4. Digitaalvalik oige valik

Matemaatiliste eraldiste ja teiste kindlustustehniliste eraldiste tegemise kohustus tuleneb sellest, et tegemist on kindlustusseltsiga. Kuigi see kohtuotsus puudutab tervisekindlustusseltsi, ei näe ma ühtki põhjust, miks pensionifondide olukord peaks olema teistsugune.

Seetõttu kaldun arvama, et seda lähenemist saaks analoogia alusel käesolevas asjas kohaldada. Seetõttu on mul raske nõustuda, et pensionifondide tehtavate eraldiste arvesse võtmine võiks iseenesest olla käsitatav kapitali vaba liikumise piiranguna. CPP väidab, et kuivõrd dividende kasutatakse eraldiste tegemiseks, kaasneb nendega eraldiste suurenemine, mis omakorda vähendab maksustatavat tulu. Nii näib mulle võimalik, et osa neist tulenebki lihtsalt dividendide maksmisest.

Minu meelest ei ole Euroopa Kohtul siiski võimalik kindlaks teha, kui suur see osa liikmesriigi süsteemi puhul on. Igal juhul peaks sellest osast välistatud olema eraldised, millel ei ole mis tahes seost dividendide saamisega.

Kokkuvõttes ei saa põhikohtuasjas vaidluse all olevad liikmesriigi õigusnormid minu meelest kehtima jääda põhjendusel, et neid kohaldatakse objektiivselt Omakapitali voimaluste maksustamine Saksamaal olukordade suhtes. Seetõttu tuleb analüüsida, kas need õigusnormid saavad olla põhjendatud ülekaaluka üldise huviga. See ettevõte asutati Erakapitali värbamisprotsess Saksamaal Saksamaal on erakapitali värbamisprotsess täpselt nagu Suurbritannias ja Euroopas.

Vaatame Saksamaa erakapitali turu värbamisprotsessi - Psühhomeetrilised testid: testide esimene filter, mille kandidaadid peavad läbima, on psühhomeetrilised testid. Fit intervjuu: Sa pead ette valmistada ning sobivus intervjuu.

Selle intervjuu ajal palutakse teil läbi vaadata oma CV. Samuti palutakse teil vastata mõnele põhiküsimusele, näiteks - "Miks on erakapital? Neile küsimustele tundub lihtne vastata, kuid tegelikult sobivad intervjuud lükkavad paljud kandidaadid tagasi. Seega peaksite neile küsimustele vastuseid palju harjutama, et saaksite hästi vastata. Minijuhtumianalüüs: kui läbite sobiv intervjuu, on teie järgmine test ettekanne minijuhtumi kohta.

ÄRIKESKKOND

Minikohvrite kaudu soovivad erakapitaliettevõtted mõista teie äritegevust. Teile esitataks selliseid lihtsaid küsimusi nagu: "Kas teie arvates on lennufirma hea investeering? Miks mitte? Tehniline voor: kui olete läbinud, peaksite läbima tehnilise vooru. Järgmised voorud: Enamik kandidaate lükatakse sel tasemel tagasi. Ainult mõned valitud on valitud viimases kahes voorus.

Esiteks peate esitama juhtumi LBO modelleerimise kohta. Kui te ei tea LBO modelleerimist või teil on põhiidee, siis see ei lõika. Juhtumi lahendamiseks, analüüsi tegemiseks ja juhtumi tutvustamiseks peate oma juhtumit üksikasjalikult tundma. Enne intervjuud valmistage LBO modelleerimine ette nullist. Selle vooru läbimisel peate läbima viimase vooru, mida nimetatakse sümpaatsuse testiks. Selles testis oleks seade mitteametlik.

Kaupade maksustamine

Ja teid võidakse kutsuda õhtusöögile tegevjuhi ja vanemate partneritega. Ja nad võivad teilt kõike küsida. Seda vooru rakendatakse kahel põhilisel põhjusel - esiteks peab ettevõte teadma, kas olete pikas perspektiivis ettevõttele ideaalne; ja teisekssee voor võimaldab vanematel partneritel ja teistel firma liikmetel teiega rääkida ja teada saada, kas olete sobiv või mitte.

Selles voorus võidakse teile esitada ka palju isiklikke küsimusi. Ole paindlik ja hoia oma närvi. See voor ei ole ainult sobivusring; see on ka isiksuse testimise voor.