Ulemine piir ja kauplemisloa susteem

RMK, kelle maal üritus toimus, ning Võru vald kinnitasid, et neil puudusid võimalused omaalgatusliku ürituse keelamiseks. Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees. Valla esinduskogu 1. Projekti arutamise juures peab viibima projekti algataja. RMK esindaja sõnul ei olnud nende pädevuses puhkeplatsil kauplemist reguleerida. Põhieksponent on kohustatud tasuma kaaseksponendi osavõtumaksu iga näitusel või messil osaleva kaaseksponendi eest.

Eksponent või tema alltöövõtja on kohustatud toimetama oma stendiehitustööde käigus tekkinud suuremahulised jäätmed messikeskuse territooriumil vastavate jäätmete kogumiseks paigaldatud konteineritesse või tellima stendile Eesti Näituste AS-lt prügi ladustamiseks prügikonteinerid.

Eelnimetatud teenuse eest tasumine toimub vastavalt Eesti Näituste AS hinnakirjale. Juhul, kui eksponent või tema alltöövõtja ei ole oma jäätmeid konteinerisse toimetanud, esitatakse talle jäätmete koristustööde eest arve vastavalt Eesti Näituste AS hinnakirjale.

Eksponaatide ja stendiehitusmaterjali ladustamine stendide vahekäikudesse on keelatud ning korraldajal on õigus need ette teatamata vahekäigust eemaldada. Jäätmekäitlusreeglite ignoreerimisest või nende rikkumisest põhjustatud ulemine piir ja kauplemisloa susteem ja —reostuse tagajärgede likvideerimine toimub kahjustused või reostuse põhjustanud eksponendi kulul.

Osalejakaardi käepaela kandmine nähtaval kohal ning vormikohaselt täidetuna on kohustuslik. Osalejakaardid käepaelad annavad õiguse sissepääsuks eksponeerimise päeval, messi tööperioodil, eksponaatide väljaviimise ja demontaaži ajal neisse messikeskuse hallidesse, kus konkreetne näitus või mess paikneb. Osalejakaardid on nimelised ja nende edasiandmine teistele isikutele ei ole lubatud. Samuti on keelatud käepaela eemaldamine ning teisele isikule üleandmine. Ehitajakaardid tagavad konkreetse näituse või messi montaaži- eksponeerimise ja demontaažipäevadel õiguse sissepääsuks neisse messikeskuse hallides ja viibimiseks neis, kus konkreetne näitus või mess paikneb.

Ehitajakaardid väljastatakse eksponendile tema tellimusel stendiehitustöid teostavate isikute nimekirja alusel vajadusel kuni 2 nädalat enne konkreetse näituse või messi tööperioodi algust infoboksist. Ehitajakaardi kandmine nähtaval kohal ning vormikohaselt täidetuna on kohustuslik.

Edastatav reklaam ning selle edastamise vorm ja meetodid peavad olema kooskõlas Eesti Vabariigi Reklaamiseaduse, Tarbijakaitse seaduse ja Keeleseaduse sätetega ning vastama headele äritavadele. Eksponent vastutab oma stendil eksponeeritavate reklaammaterjalide ja —vahendite eetilisuse eest.

ulemine piir ja kauplemisloa susteem TR Binaarsed valikud Logi sisse

Korraldajal on õigus nõuda eksponendilt üldkehtivaid moraalinorme ning soolist võrdõiguslikkust eirava, rahvustevahelist ja usulist vaenu õhutava ning ulemine piir ja kauplemisloa susteem äritavadele mittevastava reklaami kõrvaldamist oma stendilt. Reklaampindade kasutamine väljaspool stendi ning stendi kohal ja kõrgemal kui 2,5 m toimub kokkuleppel korraldajaga ning kuulub maksustamisele vastavalt konkreetse näituse või messi osalemistingimustele.

Konkreetse näituse või messi tööperioodil stendil toimuvate esitluste, kontsertide, moeetenduste jm ürituste korraldamine kuulub kohustuslikule kooskõlastamisel korraldajaga, vältimaks naaberstendide töö häirimist või takistamist.

Audio- ja videoprogrammide esitamisel, kontsertide korraldamisel või helivõimenduse kasutamisel reklaami edastamise otstarbel stendil on keelatud häirida naaberstendide tööd. Jaemüügi korraldamise konkreetsel näitusel või messil otsustab korraldaja. Jaemüügi korraldamisel tuleb lähtuda kehtivast seadusandlusest. Korraldaja nõusolekuta on jaemüügi korraldamine messikeskuses keelatud. Korraldajal on õigus nõuda eksponendilt normtaset ületava helitugevuse piiramist, ürituste ja mürasündmuste korraldusaegade nihutamist ning ürituste ja mürasündmuste kestuse piiramist, vältimaks naaberstendide töö häirimist või takistamist.

Korraldaja poolt kehtestatud piirangute eiramine toob kaasa müra normtaset ületava tegevuse keelustamise stendil. Näituste Baari OÜ ja Amps Catering korraldab näituse- või messiperioodil eksponentide toitlustamist garantiikirjade alusel, ärilõunaid ja firmavastuvõtte, kohvipause ja stenditeenindust. Messikeskuse hallides on toidu valmistamisel keelatud lahtise tule kasutamine. Toitlustamisega tegelev firma on kohustatud paigaldama toiduvalmistamisega kaasnevate aurude, gaaside ja lõhnade püüdmise ja väljajuhtimise kindlustava kohtventilatsiooni.

Toitlustamise korraldaja on kohustatud jälgima hügieeni- sanitaar- ja puhtusenõuete täitmist toitlustuspunkti alal, sh toiduainete kvaliteet ja nende säilitamine, toiduvalmistamine ja serveerimine, teenindajate riietus, kasutatud toidunõude pidev koristamine, prügikastide tühjendamine messikeskuse välisterritooriumil selleks ettenähtud prügikonteineritesse jm.

Suitsetamine toitlustuspunktides on keelatud. Toitlustamise korraldajal lasub vastutus suitsetamiskeelu täitmise kohta oma toitlustuspunktis.

Suuregabariidiliste või raskete eksponaatide paigaldamisel ja teisaldamisel messikeskuse hallides kasutatavate transpordivahendite — veoautod ja autokraanad ning hüdrauliliste tõstukite töötavatest mootoritest ümbritsevasse ruumi sattuvate mootoriheitgaaside kahjuliku toime vähendamiseks ja neutraliseerimiseks on kohustuslik lisaseadmete — püüdurid, filtrid jms kasutamine. Vastavaid lisaseadmeid mitteomavate või -kasutavate tõste-transpordivahendite kasutamine messikeskuse hallides on keelatud.

Elava muusika või fonogrammide esitamine messil, näitusel vm üritusel toob kaasa tasu maksmise kohustuse Eesti Autorite Ühingu ja Eesti Esitajate Liidu poolt sätestatud tariifide kohasel.

Eksponendil ei ole õigust hõivata tema poolt reserveeritud ekspositsioonipinda konkreetsel näitusel või messil enne, kui ta on registreerinud oma saabumise korraldaja ametliku esindaja juures või konkreetse näituse või messi teenindusbüroos.

  • Kasepää valla põhimääruse kinnitamine – Riigi Teataja
  • Binaarsed valikud MT4 indikaatorid
  • Kasepää valla põhimääruse kinnitamine Vastu võetud

Eksponent vastutab tema käsutusse antud eksponeerimisvahendite ja inventari eest, alates nende korraldajalt vastuvõtmise momendist kuni tagastamiseni korraldajale pärast oma ekspositsiooni mahavõtmist. Eksponent on kohustatud eemaldama seinaelementidelt ja muult inventarilt tema enda või tema alltöövõtja poolt paigaldatud kleepkiled, kleebis- jm reklaammaterjalid.

Juhul kui eksponent lahkub näituselt või messilt kleebisreklaami eemaldamata, on ta kohustatud tasuma korraldajale nimetatud reklaami eemaldamisega seotud kulutuste maksumuse.

Eksponent on kohustatud hüvitama korraldajale kleebisreklaami eemaldamise tagajärjel tema või tema alltöövõtja poolt rikutud inventari maksumuse.

Eksponent vastutab oma töövõtjate ja tema poolt kaasatud kolmandate isikute tegevuse eest ning kohustub vajadusel korvama korraldajale nende poolt tekitatud materiaalse kahju. Eksponent vastutab talle kuuluvate eksponaatide, konstruktsioonide jms rikkumise või kadumise eest kogu konkreetse näituse- või messiperioodi vältel. Eksponent otsustab oma eksponaatide ja muu vara kindlustamise konkreetsel näituse- või messiperioodil ning kannab vastutust materiaalsete väärtuste mittekindlustamise võimalike tagajärgede eest.

Kahjujuhtum fikseeritakse eksponendi ja korraldaja vahel koostatava akti vormis. Suulisi avaldusi materiaalsete väärtuste kadumise või rikkumise kohta arvesse ei võeta ning neid ei arutata.

Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste, samuti külastajate, teiste eksponentide ja nende alltöövõtjate poolt põhjustatud kahjustuste eest.

Korraldaja vastutab esmaste tulekustutusvahendite valiku, paigutuse, markeerimise ja töökindluse eest. Korraldaja ei vastuta eksponendile kuuluvate eksponaatide, konstruktsioonide jms rikkumise või kadumise eest. FORCE MAJEURE Korraldajal on õigus konkreetse näituse või messi ettevalmistustööd või näituse ja messi korraldamine katkestada või edasi lükata, kui katkestamise vajadus on tingitud vääramatu jõu — sõjategevus, loodusjõudude toime, riigivõimu ja valitsusasutuste tegevus, terrorism jms.

Juhul kui konkreetse näituse või messi korraldamine vääramatust jõust tingituna osutub võimatuks, katkestab korraldaja eksponendiga sõlmitud lepingu ning tagastab eksponendi poolt antud ajahetkeks tasutud summad. Osalemismaks on tagastamatu ning tagasimaksmisele ei kuulu. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta ning neid ei arutata. Pretensioonid püütakse lahendada pooltevahelise läbirääkimise teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja erimeelsused Harju Maakohtus Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.

LEPINGU KEHTIVUS Kirjutanud alla konkreetse näituse või messi registreerimislehele-osalemislepingule eksponendid ja nende volitatud esindajad aktsepteerivad ulemine piir ja kauplemisloa susteem kohustuvad järgima käesolevaid üldisi osalemistingimusi, konkreetse näituse või messi osalemistingimusi ning korraldaja poolt täiendavalt antud juhiseid ja korraldusi.

Eesti Näituste messikeskuse üldiste osalemistingimuste eestikeelne variant omab prioriteeti teistes keeltes käibivate variantide ees juhul, kui tekib lahkarvamusi nende tõlgendamisel. Eesti Näituste AS jätab endale õiguse käesolevate üldiste osalemistingimuste muutmiseks ning täiendamiseks.

Kõigist muudatustest ja täiendustest teavitatakse korraldajaid ja eksponente täiendavalt.

Eksponendile

Siin Lindora RMK puhkeplatsil on meeleolud ülevad. Silt, mis tähistab laadapäeva ärajäämist sai Lindora RMK puhkeplatsil osaks laada atraktsioonist, mille juures inimesed käisid pildistamas.

Võru valla avalike suhete spetsialist Birgit Pettai ütles, et kuna laat toimus RMK aladel, siis ei saanud vald otseselt midagi teha. Muidu on seal igal aastal üle inimese vähemalt," ütles Pettai. Kasepää valla omavalitsusorganite suhted riigiorganitega Valla omavalitsusorganite suhete aluseks riigi valitsusasutustega on seadused ja lepingud.

Kasepää valla suhted teiste kohalike omavalitsusüksustega 1. Valla suhted teiste kohalike omavalitsusüksustega rajanevad omavahelistele lepingutele. Valla omavalitsusorganid võivad vallavolikogu poolt kehtestatud korras ühiste huvide väljendamiseks, esindamiseks, kaitsmiseks või ühiste ülesannete täitmiseks sõlmida lepinguid teiste omavalitsusüksuste omavalitsusorganitega, samuti moodustada teiste omavalitsusüksustega liite ja ühisasutusi õigusaktides sätestatud alustel ja korras.

Kasepää valla sümboolika ja selle kasutamise kord 1.

ulemine piir ja kauplemisloa susteem Kaebavoimaluste strateegia

Kasepää valla lipp koosneb sinisest ja kollasest pinnast. Kollase välja keskosas on kolmnurkselt tipuga alla kolm musta kella. Kasepää valla lipu mõõtmed on × cm ning laiuse ja pikkuse suhe on 7× Kasepää valla vapi kuldsel kilbil on sinine päis kolmnurkselt tipuga alla kolm musta kella.

Kasepää valla lipu kasutamise kord: 1 Kasepää valla lipu võivad Tasuta binaarkaubanduse signaalid kõik vallakodanikud eramajadel ning ettevõtted ja organisatsioonid oma hoonetel lipuhoidjasse või maapinnalt tõusvasse lipumasti. Heisatav lipp peab vastama käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 kirjeldusele, olema puhas ja terve; 2 heisatud lippudel jääb lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele; 3 Kasepää valla lipp heisatakse riiklikel pühadel ning tähtpäevadel, rahvuspühadel riigilipu heiskamise päevadelvalla juubelil, perekondlikel pidupäevadel ja muude sündmuste puhul, milleks sellekohase korralduse annab Kasepää Vallavalitsus; 4 Kasepää valla lipu heiskamisel leinalipuna kinnitatakse lipu ülemisse otsa millimeetri laiune must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad kuni lipukanga alumise servani, või heisatakse lipp poolde lipumasti; 5 Kasepää valla lipp heisatakse suveajal kell 8.

Üks lipp teist ei asenda. Valla lipu mõõtmed ei või koos riigilipuga heiskamisel ületada riigilipu mõõtmeid; 7 kui Kasepää valla lipp heisatakse koos Eesti riigilipuga, asub riigilipp lippude poolt vaadates paremal, valla lipp vasakul; 8 kui valla lipp heisatakse koos Eesti riigilipuga, mõne välisriigi lipuga ning maakondade ja linnade-valdade lippudega, siis lippude poolt vaadates asetseb paremal Eesti riigilipp, sellest vasakul välisriikide lipud prantsuskeelsete riiginimede tähestikulises järjekorras, seejärel maakondade lipud maakondade tähestikulises järjekorras ja seejärel Kasepää valla lipp vasakul äärel.

Lipud peavad olema ühelaiused, heisatud iga lipp eri lipuvardasse või masti ja samale kõrgusele; 9 Kasepää valla lippu võib kasutada ka miitingutel, demonstratsioonidel ja pidustustel; 10 Kasepää Vallavalitsuse hoonel võib valla lipp olla heisatud koos riigilipuga ööpäevaringselt; 11 Kasepää Vallavalitsus võib anda loa Kasepää valla lipuvärvide kasutamisks ettevõtete või asutuste kirjablankettidel, reklaamil jne lepingu alusel; 12 kasutamiskõlbmatuks muutunud valla lipp kuulub sündsal viisil hävitamisele.

Kasepää valla vapi kasutamise kord: 1 Kasepää valla vapi kujutist võivad oma pitsatitel kasutada ainult Kasepää Vallavolikogu, Vallavalitsus ja kool; 2 Kasepää valla vapi kujutist võivad ulemine piir ja kauplemisloa susteem kasutada ainult Kasepää Vallavolikogu, Vallavalitsus ja kool; 3 Kasepää valla vappi võivad kasutada vimplina kõik Kasepää valla asutused, ettevõtted ja organisatsioonid. Vimplite müügitulust kantakse 20 protsenti valla eelarvesse; 4 loa vimplite valmistamiseks ja nende müügiks annab Kasepää Vallavalitsus; 5 Kasepää Vallavalitsus võib anda loa Kasepää valla vapi kasutamiseks muudel eesmärkidel lepingu alusel.

Kasepää valla piir koos selle kirjeldusega määratakse Eesti Vabariigi haldusjaotuse seaduses. Kasepää valla piir looduses kooskõlastatakse naaberomavalitsustega ja tähistatakse valda suubuvatel teedel seaduses kehtestatud korras. Kasepää valla haldusterritooriumil on järgmised külad: Raja küla, Kükita küla, Tiheda küla, Kasepää küla, Omedu küla, Kaasiku küla, Metsaküla küla, Nõmme küla.

Valla piiri või nime muutmise võib algatada seadusega sätestatud korras vallavolikogu või Vabariigi Valitsus.

Lindora sügislaat toimus hoolimata valla loata

Piiri muutmise otsustab Vabariigi Valitsus. Vallaelaniku valimisõigus Kasepää valla elanikul on aktiivne ja passiivne valimisõigus vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele ja valimisseadustele. Muude isikute õigusliku seisundi reguleerimine Valla territooriumil viibivatel teistel isikutel on vallaelanikega võrdsed õigused ja kohustused, välja arvatud seadusega kehtestatud piirangud.

Valla esinduskogu 1.

Keskkonnaõiguse uudiskiri

Kasepää Vallavolikogu kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu valitakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel. Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel on vallavolikogu sõltumatu ning tegutseb ainult vallaelanike huvides ja nende nimel.

Vallavolikogu võib vallaelanike tahte väljaselgitamiseks seaduses ettenähtud korras läbi viia rahvahääletusi ja -küsitlusi. Vallavolikogu määrab seaduses sätestatud alustel kindlaks oma struktuuri ja töökorra.

Vallavolikogu esindab ja tema tööd juhib vallavolikogu esimees, tema äraolekul vallavolikogu aseesimees või vallavolikogu poolt volitatud isik. Vallavolikogu valimise kord 1.

Vallavolikogu valitakse kolmeks aastaks otsese, üldise ja ühetaolise valimisõiguse alusel vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele, kusjuures hääletamine on salajane. Vallavolikogu liikmete arvu määrab eelmise vallavolikogu koosseis lähtuvalt vallaelanike arvust valimiste aasta 1. Valimisringkondade arvu, nende piirid ja mandaatide arvu igas valimisringkonnas määrab vallavolikogu eelmine koosseis hiljemalt 90 päeva enne valimiste päeva.

Kui valimised toimuvad kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise tõttu, määratakse valitava vallavolikogu liikmete arv ühinemisel moodustatud valla või linna elanike arvust lähtuvalt. Vallavolikogu uue koosseisu ja tema liikmete volitused algavad ning vallavolikogu eelmise koosseisu ja tema liikmete volitused lõpevad valimistulemuste väljakuulutamise hetkest.

Vallavolikogu liige 1.

Näituse- või messiekspositsiooni rikastamise, näituse- ja messikülastajate ning eksponentide parema teenindamise jm üldiste hüvede loomise huvides võib korraldaja kaasata konkreetsele näitusele või messile asutusi ja firmasid, kelle tegevus ei ole otseselt seotud eelnimetatud näitusel või messil kajastatava temaatikaga, kuid ei ole vastuolus heade äritavadega ning eksponentide võrdse kohtlemise põhimõtetega. Põhieksponent — juriidiline või füüsiline isik, kes aktsepteerib Eesti Näituste messikeskuses kehtivaid üldisi ning konkreetse näituse või messi osalemistingimusi, kellega korraldaja sõlmib lepingu näituse- või messiperioodiks ekspositsioonipinna ja standardstendi üürile võtmiseks konkreetse näituse või messi osalemistingimustes sätestatud tingimustel ja teenuste osutamiseks korraldaja teenuste hinnakirja alusel. Kaaseksponent — juriidiline või füüsiline isik, kes osaleb näitusel või messil põhieksponendi poolt üürile võetud ekspositsioonipinnal, kelle nimi on kantud registreerimislehele, kes tasub kaasaeksponendi osalemistasu, kelle andmed avaldatakse näituse- või messikataloogis, kes vastutab Eesti Näituste messikeskuse üldiste ning konkreetse näituse või messi osalemistingimuste täitmise eest ning kellele laienevad kõik põhieksponendi kohustused.

Vallavolikogu liige on isik, kes on osutunud valituks vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele. Vallavolikogu juhindub seadustest, valla õigusaktidest ning vallaelanike huvidest ja vajadustest.

Vallavolikogu liikme tegevus on avalik. Ta annab valijatele teavet oma tegevusest ning tervikuna vallavolikogu tegevusest. Vallavolikogu liikmel on õigus teha arupärimisi vallavolikogu poolt määratud, valitud või kinnitatud ametiisikutele, saada vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusakte, dokumente ja muud teavet, välja arvatud andmed, mille väljastamine on seadusega keelatud.

Vallavolikogu esimehe või tema aseesimehe ametikoht võib vallavolikogu otsusel olla palgaline. Vallavolikogu liige on kohustatud esitama majanduslike huvide deklaratsiooni korruptsioonivastases seaduses sätestatud korras. Vallavolikogul on õigus maksta oma liikmetele hüvitust vallavolikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste ning põhitöökohal saamata jäänud töötasu eest vallavolikogu kehtestatud määras ja korras. Vallavolikogu liige ei tohi osa võtta vallavolikogu sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes on tal huvide konflikt vastavalt korruptsioonivastase seaduse RT I16, ; 87, paragrahvi 25 lõikele 1.

Käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud juhul on vallavolikogu liige kohustatud enne küsimuse arutelu algust tegema avalduse enda mitteosalemise kohta antud päevakorrapunkti arutamisel. Vastav märge fikseeritakse vallavolikogu istungi protokollis.

Küsimuste arutamiseks ja otsustamiseks vajalik kvoorum on selle vallavolikogu liikme võrra väiksem. Vallavolikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine 1. Vallavolikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega seoses: 1 vallavolikogu tegutsemisvõimetusega; 3 väljalangemisega Eesti hääleõiguslike kodanike riiklikust registrist Kasepää vallas; 4 nimetamisega kohtunikuks; 5 teda süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega tahtliku kuriteo eest; 6 jõustunud ulemine piir ja kauplemisloa susteem, millega tühistati valla valimiskomisjoni otsus tema registreerimise kohta vallavolikogu liikmeks; 7 teovõimetuks tunnistamisega; 2.

Volitused lõpevad vallavolikogu või valla valimiskomisjoni otsuse jõustumise hetkest.

ulemine piir ja kauplemisloa susteem IQ Trading System

Tagasiastumisel lõpevad vallavolikogu liikme volitused asendusliikme määramisega valmiskomisjoni poolt. Vallavolikogu liikme volituste peatamine 1. Vallavolikogu liikme volitused peatuvad seoses: 1 valimisega Vabariigi Presidendiks, nimetamisega Vabariigi Valitsuse liikmeks, riigikontrolöriks, riigisekretäriks, õiguskantsleriks, prokuröriks või maavanemaks; 2 valimisega vallavanemaks või kinnitamisega vallavalitsuse liikmeks; 3 asumisega tegevteenistusse kaitseväes või sellega võrdsustatud teenistuses; 4 tema suhtes tõkendina vahi alla võtmise kohaldamisega üle kolme kuu; 5 nimetamisega valla- või linnaametnikuks; 6 tööülesannete, õpingute või muul põhjusel, mis takistab vallavolikogu istungitel osalemist vähemalt kolme järjestikuse kuu ulatuses.

Käesoleva paragrahvi 1. Volitused peatuvad vallavolikogu või valla valimiskomisjoni otsuse jõustumise hetkest. Vallavolikogu asendusliige 1. Käesoleva põhimääruse paragrahvides 16 ja 17 sätestatud juhtudel astub vallavolikogu liikme asemele vallavolikogu asendusliige. Valla valimiskomisjon registreerib vallavolikogu asendusliikmed, lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse paragrahvi 39 6.

Asendusliige on esimene sama erakonna või valimisliidu valimata jäänud kandidaat, kes kandideeris samas valimisringkonnas, milles kandideeris asendatav vallavolikogu liige.