Valikuline Perira

Ökosüsteemiteenuste mõttes kasutatakse seda tüüpi mudeleid peamiselt kliimaregulatsiooni, valglate veehulga, toidu pakkumise kvantifitseerimiseks, aga ka laiemalt elupaikade iseloomustamiseks. Inimesepoolne sisend Human Inputs Hõlmab kogu inimeste panust ökosüsteemiteenuste loomisse, sh maakasutus ja hooldus sh süsteemi sisendid, nagu näiteks energia, vesi, väetised, pestitsiidid, tööjõud, tehnoloogia, teadmised , inimtekkeline surve süsteemile nt eutrofeerumine, elurikkuse kadu ja kaitsemeetmed, mis mõjutavad ökosüsteeme ja ökosüsteemiteenuste pakkumist. Kasutajad asuvad sageli füüsiliselt antud ökosüsteemis ja saavad otsest kasu. Perenaine prostituudid porn omatehtud prostituudidega laula kiimas rasva tuss lits hoorad culonas chichonas escort venezolana santiago , tijuanas asuvatele teismelistele mõeldud lesbi tutvumisveebisaidid cecile litsakas aisankannattaja abikaasa waterloo ülikooli haguenau tutvumissait vastab plaanile tasuta tutvumissaiti sri lanka kariibi mere saitidel tasuta pornofilmid brünett kuradi tutvumine psühholoogilise afiinsusega woluwe saint lambert , tasuta pornofilmid kõigile massööridele meestele pornovideo veebis väljaspool seksikuupäeva pargis hoor tulevane stella sex videos naine Kuradi rase küps orgia toad rendile zaragoza algeciras video tutvumine libertine leida armastust tasuta. Osa hindajaid kasutab integratsiooni terminit, viitamaks huvirühmade kaasamisele hindamisse ja rakendatavale üldisele juhtimisstruktuurile.

Comments Off on Teoorias kasutatud terminid Abiootiline Abiotic Viitab füüsikalisele elutule keskkonnale, nt temperatuur, niiskus ja valgus või looduslikud mineraalsed ained.

TORTA DE MAÇA CROCANTE - MIL DELÍCIAS NA COZINHA #tortademaça

Agroökosüsteem Agro-ecosystem Ökosüsteem, milles toimub põllu majandustegevus taimse või loomse toodangu toit, kiud- vm materjalid saamise huvides, kuid mis sageli pakub samal ajal ka mittemateriaalseid hüvesid. Agroökosüsteemid pakuvad ökosüsteemiteenuseid, kuid samal ajal ka kasutavad teisi ökosüsteemiteenuseid nt toitainete regulatsioon, erosioonikontroll, veevarustus, looduslik kahjurite kontroll. Ajakasutuse hindamine Time-use Assessment See meetod hindab ökosüsteemiteenuste väärtust, küsides inimestelt, kui palju aega nad on valmis investeerima ühe või teise ökosüsteemiteenuse või looduskaitsekava kvantiteedi või kvaliteedi muutmiseks.

Analüütiline raamistik Analytical Framework Analüütiline raamistik koosneb kontseptuaalsest raamistikust, mida täiendavad selle rakendamiseks vajalikud definitsioonid ja klassifikatsioonid. Bioenergia Bioenergy Energia, mis on saadud Valikuline Perira ainesest nt taimed Valikuline Perira loomadmis ei ole tekkinud geoloogiliste protsesside tulemusena nagu Valikuline Perira fossiilkütused.

Bioenergia kandjad võivad olla tahkes nt puit, õledvedelas nt biodiisel, bioetanool või gaasilises olekus nt metaan.

Valikuline Perira

Biofüüsikaline hindamine Biophysical Valuation Meetod, mille puhul leitakse antud kauba või teenuse väärtus selle loomise füüsikaliste kulude mõõtmise põhjal nt tööjõukulud, maapinna kasutamine, energia- ja materjalisisendid. Biofüüsikaline struktuur Biophysical Structure Ökosüsteemi ülesehitus, mis on tekkinud eluta füüsilise keskkonna ja elusorganismide koosluste eelkõige taimestik koostoimel. Biokütus Biofuel Kütus, milles sisalduv energia pärineb geoloogiliselt hiljuti toimunud süsinikusidumise protsessidest ning Valikuline Perira on tekkinud või toodetud elusorganismidest, tavaliselt taimedest.

Bioloogiliselt väärtuslik rohumaa Biologically Valuable Vaikesed konto valikud Läti maaelu arengukava kontekstis kasutatav termin, mis hõlmab ELi kaitstavad rohumaa elupaigatüübid kõik Lätis esinevad poollooduslikud rohumaatüübid ja lindude jaoks olulised rohumaaelupaigad. Biomass Biomass Elusorganismide kudede Valikuline Perira populatsioonis, ökosüsteemis või ruumiüksuses, mis on tekkinud energia fikseerimisel orgaanilistes protsessides.

Biootiline Biotic Elus või hiljuti elus olnud. Antud Valikuline Perira tähendab ökosüsteemide bioloogilisi komponente, so taimed, loomad, mulla mikroorganismid, varis ja surnud puit.

Märkus: Lätis võetakse boniteedi hindamisel arvesse mullatüüpi, lõimisetüüpi ja maaparandust. Eelistuste hindamine Preference Assessment Eelistuste hindamine on otsene ja kvantitatiivne meetod ökosüsteemiteenuste sotsiaalse tähtsus demonstreerimiseks, analüüsides sotsiaalset motivatsiooni, tunnetusi, teadmisi ja ökosüsteemiteenuste nõudluse või kasutamisega seotud väärtusi.

Valikuline Perira Extrapolation Informatsiooni prognoos või laiendamine uuritud alalt uurimata alale, mis annab oletusliku info uurimata ala kohta. Elupaik Habitat [üldises kontekstis]: Füüsiline asukoht või keskkonna tüüp, milles organism või bioloogiline populatsioon elab või esineb, ja mille määrab loodusliku või muudetud keskkonna abiootiliste ja biootiliste tegurite kogum, mis on vajalik liigi eluks ja paljunemiseks.

Elurikkus ehk bioloogiline mitmekesisus Biodiversity Mistahes päritoluga elusorganismide rohkus inter alia maismaa- mere- jt.

Fenomenoloogilised mudelid Phenomenological Models Fenomenoloogilised mudelid kirjeldavad elurikkuse või ökosüsteemi komponentide ja ökosüsteemiteenuste vahelisi empiirilisi seoseid. Need Valikuline Perira arusaamal, et bioloogilised mehhanismid toetavad ÖST pakkumist. Funktsionaalne mitmekesisus Functional Diversity Organismide tunnuste väärtus, varieeruvus ja suhteline sagedus ökoloogilises koosluses.

Funktsionaalne rühm Functional Group Sarnaste Valikuline Perira omadustega organismide kogum. Funktsionaalset rühma nimetatakse sageli gildiks, eriti kui tegemist on loomadega, nt sama toitumistüübiga veeorganismid, kellel on toitumisahelas sama funktsioon, nt detrivooride või herbivooride rühm. Funktsionaalsed tunnused Functional Traits Organismi tunnused, millel on tõestatavad seosed organismi funktsiooniga. Organismi tunnused nt morfoloogilised, füsioloogilised jmsmis on seotud organismide mõjuga kooslusele ja ökosüsteemiprotsessidele või organismide vastusreaktsiooniga nendele protsessidele ja füüsilisele keskkonnale.

Valikuline Perira

Hindamine Assessment Uuringust saadud Valikuline Perira analüüs ja Valikuline Perira, eesmärgiga aidata hinnata võimalikke tegevusi või mõelda mõne probleemi üle. Hindamine tähendab olemasolevate teadmiste koondamist, kokkuvõtmist, organiseerimist, tõlgendamist ja kokkusobitamist ning kommunikeerimist, nii et need oleksid asjakohased ja kasulikud arukate, kuid asjatundmatute otsustajate jaoks.

Huvirühm, sidusrühm, asjaline ökosüsteemiteenuste kontekstis Stakeholder Mistahes rühm, organisatsioon või üksikisik, kes võib mõjutada ökosüsteemiteenuseid või on neist mõjutatud. Hüdromorfsed mullad Hydromorphic soils Mullad, mis on moodustunud puuduliku drenaaži tingimustes lodudes, soodes, madalikel.

Indikaator Indicator Indikaator on arv või kvalitatiivne deskriptor, mis on loodud täpselt määratletud meetodiga, mis annab infot huvipakkuva nähtuse kohta. Inimesepoolne sisend Human Inputs Hõlmab kogu inimeste panust ökosüsteemiteenuste loomisse, sh maakasutus ja hooldus sh süsteemi sisendid, nagu näiteks energia, vesi, väetised, pestitsiidid, tööjõud, tehnoloogia, teadmisedinimtekkeline surve süsteemile nt eutrofeerumine, elurikkuse kadu ja kaitsemeetmed, mis mõjutavad ökosüsteeme ja ökosüsteemiteenuste pakkumist.

Inimeste heaolu Human Well- Being Olukord, mis on sisuliselt mitte ainult instrumentaalselt väärtuslik või hea inimesele või ühiskonnarühmale, hõlmates juurdepääsu põhielementidele hea elu, tervise, turvalisuse, hea füüsilise ja vaimse seisundi ning heade sotsiaalsete suhete jaoks.

Integratsioon, integreerimine Integration Integratsioonitase olemasolevates ökosüsteemide hindamisprotsessides varieerub, Valikuline Perira tavaliselt mahub see i kombineerimise, ii tõlgendamise ja iii erinevate valdkondade teadmiste kommunikeerimise alla. Näiteks võib integreerimine keskenduda biofüüsikalistele elementidele või siduda ökosüsteemi seisundi selle pakutavate teenustega nt Valikuline Perira ökosüsteemiteenuste hindamise ja kaardistamise raamistik.

Teised on laiendanud integratsiooni, hõlmates sotsiaal-majanduslikku infot ja seoseid inimeste heaoluga nt MA ning kohalikke teadmisi nt IPBES hindamine.

Osa hindajaid kasutab integratsiooni terminit, viitamaks huvirühmade kaasamisele hindamisse ja rakendatavale üldisele juhtimisstruktuurile.

Valikuline Perira

Integreeritud ehk terviklik modelleerimisraamistik Integrated Modelling Framework Sellesse kuuluvad spetsiaalselt ökosüsteemi teenuste modelleerimiseks ja kaardistamiseks loodud modelleerimisvahendid, mis võimaldavad hinnata kompromisside ja stsenaariumide kasutamist mitmete teenuste jaoks. Modelleerimisraamistik integreerib erinevad meetodid erinevate teenuste jaoks, mis on Valikuline Perira organiseeritud eraldi moodulitena konkreetsete teenuste jaoks.

Integreeritud modelleerimisraamistikud kasutavad GIS tarkvara ruumiandmetega opereerimiseks ja kaartide koostamiseks. Need võivad toimida kommerts- või vabatarkvara laienditena, eraldi töövahenditena või veebipõhise rakendusena.

Need on loodud, et aidata teadlastel ökosüsteemiteenuseid hinnata ja võimaldada otsustajatel Valikuline Perira alternatiivsete majandamisvalikutega seotud kompromisse ning selgitada välja alad, kus looduskapitali investeerimine võib edendada inimarengut ja keskkonnakaitset. Saagi suurendamiseks rakendatakse mitmesuguseid meetodeid, sageli kombineerituna, sh aretustöö, kuivendamine, orgaaniliste ja mineraalväetistega väetamine, haljasväetised ja kattekultuurid, kahjurite ja umbrohtude tõrje, mitme kultuuri kooskasvatamine, viljavaheldus ja maa söötis olemise perioodide vähendamine.

Julgeolek Security Ligipääs ressurssidele, ohutusele ja võimalus elada ennustatavas ja kontrollitavas keskkonnas. Jätkusuutlikkus ehk säästlikkus ehk kestlikkus Sustainability Omadus või seisund, mille puhul praeguse ja kohaliku populatsiooni vajadused rahuldatakse, ohustamata tulevaste põlvkondade või teiste paikade elanike võimalusi oma vajadusi rahuldada.

Nõrk jätkusuutlikkus eeldab, et vajadusi saab rahuldada erinevate kapitalivormide asendamisega st vahetuskaubana ; tugev jätkusuutlikkus eeldab, et erinevate kapitalivormide asendamine on oluliselt piiratud. Kaalutlev hindamine Deliberative Assessment Kaalutlevad meetodid on üldine mõiste erinevate tööriistade ja meetodite kohta, mis hõlmavad mitte-teadlastest osaliste kaasamist.

Nende meetodite puhul palutakse huvirühmadel ja kodanikel ühise arutelu käigus kujundada oma Valikuline Perira ökosüsteemiteenuste osas. Kaardistamine Mapping Protseduuri, protsessi, struktuuri või süsteemi graafiline esitus, mis kujutab selle erinevate komponentide paigutust ja suhteid ning jälgib energia, kaupade, info, materjalide, raha, personali jms voogusid.

Geivideo Sait Wannonce Courbevoie Vaba Sugu Kohtab Seksi Jaapani Kohtumine Belgias Montreuil

Kaasav lähenemisviis Participatory Approach Lähenemised ja meetodid, mis võimaldavad inimestel jagada, arendada ja analüüsida oma teadmisi elust ja olukordadest, planeerida ja tegutseda, seirata ja hinnata. Kaasav stsenaariumide planeerimine Participatory Scenario Planning Kaasavas stsenaariumide planeerimises rakendatakse erinevaid vahendeid ja meetodeid nt ajurünnakud või visiooni loomine töötubades, mida sageli täiendab modelleerimineet töötada välja alternatiivsete tulevikuvõimaluste usutavad ja sisemiselt järjekindlad kirjeldused.

Kaubad Goods Ökosüsteemidest saadavad objektid, mida inimesed väärtustavad kogemuse, kasutamise või tarbimise kaudu, olenemata sellest, kas see väärtus on väljendatud majanduslikus, sotsiaalses või isiklikus mõttes. Pange tähele, et siinkohal on sellel terminil märksa laiem tähendus, kui kitsal kaupade definitsioonil, mis määratleb kaupu füüsiliste artiklitena, mida ostetakse ja müüakse turgudel, ja see hõlmab ka objekte, millel puudub turuhind nt rekreatsioon.

Kaudsed ruumilised meetodid asendusmeetodid Spatial Proxy Methods Kaudsed ruumilised meetodid tulenevad kaudsetest mõõtmistest, mis annavad biofüüsikalise väärtuse füüsikalistes ühikutes, kuid see väärtus vajab edasist tõlgendamist, teatud eeldusi, andmetöötlust või mudelis muu keskkonnainfoga kombineerimist, enne kui seda saab kasutada Valikuline Perira mõõtmiseks.

Paljudel juhtudel kvalifitseeruvad kaugseire käigus kogutud näitajad kaudsete mõõtmistena. Maismaaökosüsteemide puhul näiteks maapinna temperatuur, kanalite heledustest arvutatud vegetatsiooniindeks NDVI, maakate, veekihid, lehepinnaindeks ja primaarproduktsioon.

Keskkonnapoliitika integratsioon Environmental Policy Integration Keskkonnaeesmärkide Valikuline Perira teistesse poliitikavaldkondadesse kõigil poliitika kujundamise tasanditel, kusjuures keskkonnaeesmärgid on juhtivaks põhimõtteks poliitikate kavandamisel ja elluviimisel.

Lisaks püütakse eeldatavat keskkonnamõju arvesse võtta poliitika hindamisel ning kohustutakse minimeerima keskkonnapoliitika ja teiste valdkondade poliitikate vahelisi Valikuline Perira, andes põhimõttelise prioriteedi keskkonnaeesmärkidele. Kirjeldus, narratiiv, lugu Storyline Stsenaariumi jutustav kirjeldus, mis toob välja stsenaariumi põhijooned ja nende seosed liikumapanevate jõududega.

Kogukond inimeste, kohalik Community Human, Local Inimeste rühm, kellel on midagi ühist.

Teoorias kasutatud terminid | LIFE Viva Grass

Kohalik kogukond on suhteliselt väike inimeste rühm, kes jagavad ühist elukohta ja sealseid institutsioone. Need valikud võivad muuta mingi ökosüsteemi pakutavate teenuste tüüpi, hulka ja kompositsiooni.

Kompromissiga on tegu, kui ühe ökosüsteemiteenuse kasutamise suurenemise tagajärjel vähenevad teised ökosüsteemiteenused. Valikuline Perira Mõnel juhul võib kompromiss olla teadlik valik, kuid teistel juhtudel esineda ilma meie teadmata. Konkurents Rivalry Näitab, mil määral ökosüsteemiteenuse kasutamine takistab teistel kasutajatel seda teenust kasutada. Mitte-konkureeriva kasutusega ökosüsteemiteenuste puhul ei vähenda teenuse või hüve kasutamine Valikuline Perira kasutajate võimalusi seda teenust või hüve kasutada.

Kontseptuaalne mudel Conceptual Model Ökosüsteemiteenuste kontseptuaalsed mudelid kirjeldavad looduse ja inimeste vahelisi süsteemseid seoseid. Näiteks mudelid, mis illustreerivad ökosüsteemi struktuure ja funktsioone või liikumapanevate jõudude ja survetegurite mõju ökosüsteemi seisundile. Kooslus ökoloogiline Community Valikuline Perira Samas ruumis ja ajas koos esinev liikide kogum, mille vahel on sageli biootilised seosed, nagu näiteks konkurents või röövlus.

Valikuline Perira Off on Teoorias kasutatud terminid Abiootiline Abiotic Viitab füüsikalisele elutule keskkonnale, nt temperatuur, niiskus ja valgus või looduslikud mineraalsed ained. Agroökosüsteem Agro-ecosystem Ökosüsteem, milles toimub põllu majandustegevus taimse või loomse toodangu toit, kiud- vm materjalid saamise huvides, kuid mis sageli pakub samal ajal ka mittemateriaalseid hüvesid. Agroökosüsteemid pakuvad ökosüsteemiteenuseid, kuid samal ajal ka kasutavad teisi ökosüsteemiteenuseid nt toitainete regulatsioon, erosioonikontroll, veevarustus, looduslik kahjurite kontroll. Ajakasutuse hindamine Time-use Assessment See meetod hindab ökosüsteemiteenuste väärtust, küsides inimestelt, kui palju aega nad on valmis investeerima ühe või teise ökosüsteemiteenuse või looduskaitsekava kvantiteedi või kvaliteedi muutmiseks.

Korporatiivne ökosüsteemiteenuste hindamine Corporate Ecosystem Service Review Struktureeritud metoodika, mis aitab erasektori otsustajatel välja töötada strateegiaid, haldamaks äririske ja -võimalusi, mis tulenevad ettevõtte sõltuvusest ökosüsteemidest ja mõjust nendele.

Kultuuriteenus ehk kultuuriline ökosüsteemiteenus Cultural Ecosystem Service CES Kõik mittemateriaalsed ja tavaliselt mittetarbitavad ökosüsteemide väljundid, mis mõjutavad inimeste füüsilist ja vaimset seisundit. Kultuuriteenustena mõistetakse eeskätt füüsilisi kohti või olukordi, mis põhjustavad muutusi inimeste füüsilises või vaimses seisundis ja mille iseloom Valikuline Perira põhiliselt eluprotsessidest; need võivad hõlmata üksikuid liike, elupaiku või terveid ökosüsteeme.

Koht võib olla looduslik või poollooduslik sh kultuurmaastikudeeldusel, et see on sõltuv in situ kohapealsetest eluprotsessidest. Ökosüsteemiteenuste rahvusvaheline klassifikatsioon Common International Classification of Ecosystem Services — Valikuline Perira eristab kohti, mis toetavad koostoimeid, mida kasutatakse füüsilisteks tegevusteks, nagu näiteks matkamine ja kalastamine, ning intellektuaalseid ehk vaimseid koostoimeid, mis hõlmavad analüütilisi, Kaubanduse usaldusvaarsuse valik valik ja esindustegevusi.

Eristatakse ka spirituaalseid ja religioosseid kohti. Kultuurmaastik Cultural Landscape Maastik, mis on kujunenud looduse ja inimese koostoimes.

Kulutõhususe analüüs Cost- Effectiveness Analysis — CEA Hindamismeetod, mille puhul leitakse väikseima kuluga variant, mis täidab seatud eesmärki.

Arvustused

Leevendus meetmed Mitigation Tegevus, mis leevendab mõju tagajärgi. Liigiline mitmekesisus Species Diversity Liigi tasandi bioloogiline mitmekesisus, mis sageli Valikuline Perira liigirikkuse, liikide suhtelise arvukuse ja nende erinevuse aspektid. Liigirikkus Species Richness Liikide arv antud valimis, koosluses või alal.

Linnaline Urban Keskkond, mida iseloomustab suur rahvastikutihedus, suur maa muutmise ulatus või suur energiavoog ümbruskonnast. Looduskapital Natural Capital Looduse elemendid, mis otseselt või kaudselt loovad väärtusi inimestele, sh ökosüsteemid, liigid, magevesi, maa, mineraalid, õhk ja maailmameri, samuti looduslikud protsessid ja funktsioonid.

Terminit kasutatakse sageli loodusvara natural asset sünonüümina, kuid Valikuline Perira tähendab see konkreetset komponenti. Looduskapitali arvepidamine Natural Capital Valikuline Perira Looduskapitali alase teabe organiseerimise viis, mis võimaldab otsustajatel süsteemselt dokumenteerida ja hinnata loodusvarade seisundit ja suundumusi. Looduslik rohumaa Natural Grassland Rohumaa, mille olemasolu on täielikult tagatud looduslike tingimustega sademed, tuli, metsikud herbivoorid, mullatingimused ja inimtegevus niitmine või karjatamine ei ole vajalik.

Seda tüüpi rohumaad esinevad peamiselt stepi- ja savannivööndites. Looduspõhised lahendused Nature-based Solutions Elavad, looduse poolt inspireeritud ja pidevalt toetatavad ning loodust kasutavad lahendused, mis on loodud erinevate ühiskonna probleemide lahendamiseks ressursitõhusal ja kohandataval viisil, et saavutada samaaegselt majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnahüved.

Läviväärtus ehk künnisväärtus ökoloogiline Threshold, ecological Punkt, mille juures toimub ökoloogilises süsteemis kvalitatiivne muutus, mis on enamasti järsk, mitte pidev. OpenNESS kontekstis kasutati ökoloogilist läviväärtust ja murdepunkti tipping point sünonüümidena.

Account Options

Maakasutus Land Use — LU Maatüki inimkasutus teatud eesmärgil, nt kuivendusega põllumajandus või rekreatsioon. Mõjutatud maakattest, kuid ei ole selle sünonüüm. Maakate Land Cover — LC Maa füüsiline kate, mida väljendatakse tavaliselt taimkattena või selle puudumisena. Seotud maakasutusega, Valikuline Perira ei ole selle sünonüüm. Tunnistatakse ka fakti, et maastikud arenevad aja jooksul looduslike tegurite ja inimtegevuse tulemusena. Maastikku tuleks võtta kui tervikut, mille looduslikke ja kultuurilisi komponente vaadeldakse koos, mitte eraldi.

Maastiku mõõdikud Landscape Metrics Maastiku mõõdikud väljendavad maastiku struktuuri kompositsiooni ja konfiguratsiooni matemaatiliselt. Maastikumustri kvantifitseerimise abil saab iseloomustada mitte ainult protsesside ruumilisi, vaid ka ajalisi omadusi.

Maatükkide identifitseerimissüsteem Land parcel identification system — LPIS GIS andmebaas, mis sisaldab kõiki põllumajandusmaid, mis Valikuline Perira abikõlblikud ELi ühtse põllumajanduspoliitika otsetoetuste maksmiseks. Seda kasutatakse talunike poolt toetuste saamiseks esitatud maatükkide kontrollimiseks.