ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia

Samuti peab asulareovee direktiiv arvestama Euroopa Roheleppe, Ringmajanduse tegevuskava, Bioloogilise mitmekesisuse strateegia ja EL energiasüsteemi integreerimise strateegia põhimõtetega. Vahehinnangus antakse ülevaade olukorrast strateegia rakendamise keskpaigas ja rõhutatakse, et ELi poliitiliste kavade elluviimiseks on vaja teha veel palju suuremaid jõupingutusi. ELi rohelise taristu strateegiast kui see rakendatakse peaks olema kasu paljudes valdkondades, sealhulgas põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektoris. Olulisemad probleemkohad, mis asulareovee direktiivi hindamisel välja toodi: sademevee ülevoolude ja puhastamata sademevee äravoolu regulatsioon; reovee taristu alla ie reoveekogumisaladel; individuaalsed reoveekäitlussüsteemid, sh reovee kogumismahutid. Hetkel tundub, et EL soovib kindlasti vältida tulevikus hiljutist kibedat tõdemust sellest, et ei suutnud täita endale seatud eesmärki peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine Euroopa Liidu mitmetasandilised sammud ÜRO strateegia eelnõu avaldamine langeb kokku oluliste arengutega ELi keskkonnapoliitikas.

ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia

Euroopa hindas tehtud tööd bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks EE: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnang osutab edusammudele paljudes valdkondades, aga rõhutab samas, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamiseks aastaks peavad liikmesriigid õigusakte tõhusamalt rakendama.

Strateegia vahehinnangus uuritakse, kas EL suudab saavutada eesmärgi peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemise Tulemused näitavad edusamme paljudes valdkondades, kuid rõhutavad ka seda, et liikmesriigid peavad senisest enam keskenduma rakendamisele.

Looduse võime puhastada õhku ja ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia, tolmeldada kultuure ja piirata selliste looduskatastroofide mõju nagu üleujutused on seatud ohtu ning see võib põhjustada ühiskonnale ja majandusele märkimisväärseid ettenägematuid kulusid.

ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia

Täna avaldatud ELi arvamusuuring kinnitab, et enamik Euroopa elanikke tunnevad muret bioloogilise mitmekesisuse vähenemise mõjude pärast ja on teadlikud negatiivsest mõjust, mida see võib avaldada nii inimeste tervisele ja heaolule kui ka majanduse pikemaajalisele arengule.

EL on vastu võtnud strateegia, et peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine Vahehinnangus antakse ülevaade olukorrast strateegia rakendamise keskpaigas ja rõhutatakse, et ELi poliitiliste kavade elluviimiseks on vaja teha veel palju suuremaid jõupingutusi.

Kui uudiskiri näib e-mailis imelik, vaata seda veebis. Hoolimata jätkuvatest jõupingutustest halveneb bioloogiline mitmekesisus kogu maailmas ning tänaste trendide jätkumisel prognoositakse selle veelgi kiiremat hävingut. Praegu ettevalmistamisel olev strateegia on kavas vastu võtta ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste Ettevalmistustest leppeks kirjutasime ka Kiired muutused nõuavad otsustavaid samme Aeg tiksub inimeste kahjuks, sest mitmed uuringud näitavad, et umbes 1 miljonit looma- ja taimeliiki ähvardab lähikümnendite jooksul väljasuremine.

Esiteks peavad liikmesriigid tõhusamalt rakendama ELi loodusalaseid õigusakte. Enam kui kolm neljandikku ELi olulistest elupaikadest on praegu ebasoodsas olukorras ja paljusid liike ähvardab väljasuremine. Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamine sõltub ka sellest, kui tõhusalt kaasatakse bioloogilist mitmekesisust käsitlevaid küsimusi põllumajandus- metsandus- kalandus- regionaalarengu- ja kaubanduspoliitikasse.

Tagasisidet asulareovee direktiivi toimimise kohta saab anda kuni 8. Asulareovee puhastamise direktiivi eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda heitvee kahjuliku mõju eest. Direktiivi hindamise tulemused näitasid, et direktiiv on olnud tõhus linnalistest piirkondadest pärit saaste vähendamisel, kaitstes seeläbi inimeste tervist ja keskkonda. Sellegipoolest on direktiivis ka arenguruumi, kuna mõned direktiivi sätted pole piisavalt selged ja üheselt mõistetavad.

Reformitud ühine põllumajanduspoliitika võimaldab bioloogilise mitmekesisuse küsimusi paremini arvesse võtta, kuid nimetatud poliitika edu sõltub sellest, mil määral liikmesriigid seda võimalust riiklikul tasandil kasutavad.

Looduskapitali tuleb arvestada ja hinnata mitte ainult kaitsealade piires, vaid laiemalt kõikjal maal ja merel. Komisjon hindab praegu toimivuskontrolli raames ELi linnudirektiivi ja loodusdirektiivi tõhusust, et teha kindlaks, kas kõige olulisemaid eesmärke saavutatakse tõhusaimal viisil.

ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia

Samas on vaja teha veel palju, et kõrvaldada puudused ja saavutada bioloogilist mitmekesisust hõlmavad eesmärgid Loorberitele puhkama jäämiseks ei ole põhjust — bioloogilise mitmekesisuse vähenemine tähendab elu jätkuvust toetava süsteemi kadumist. Seda ei saa lubada ei meie ega ka meie majandus. ELi rohelise taristu strateegiast kui see rakendatakse peaks olema kasu paljudes valdkondades, sealhulgas põllumajandus- metsandus- ja kalandussektoris.

  • Eesmärgid aastaks Euroopa roheline kokkulepe[ muuda muuda lähteteksti ] Euroopa Liidu pikemaajalised kliimaeesmärgid on kokku võetud
  • Anna tagasisidet asulareovee puhastamist käsitlevate ELi nõuete kohta | Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
  • Strateegia ja tegevuskava | Keskkonnaagentuuri koduleht
  • Euroopa Liidu kliimapoliitika – Vikipeedia
  • 3 1 kauplemisstrateegia

Invasiivsed võõrliigid on üks kiiremini kasvavaid bioloogilist mitmekesisust ohustavaid tegureid Euroopas, põhjustades märkimisväärset kahju põllumajandusele, metsandusele ja kalandusele ning nõudes ELilt vähemalt 12 miljardit eurot aastas. Jõustunud on uus ELi määrus, millega võideldakse invasiivsete võõrliikide leviku vastu, ja Üleilmsel tasandil aitab EL bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamisele tublisti kaasa.

EL ja tema liikmesriigid on suurimad rahalised panustajad bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse. EL on teinud esimesi samme, et vähendada bioloogilise mitmekesisuse vähenemise kaudseid põhjustajaid, muu hulgas looduslike liikidega kauplemist ja ebaseaduslikku kalapüüki, ning lisada bioloogilist mitmekesisust puudutavad sätted oma kaubanduslepingutesse.

Strateegia ja tegevuskava

Uues üleilmses säästva arengu tegevuskavas aastani rõhutatakse vajadust täita nimetatud valdkonnas võetud üleilmseid kohustusi. Vahehinnang avaldatakse samal ajal ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia uuringuga, milles tuuakse välja Euroopa elanike mured seoses bioloogilise mitmekesisuse olukorra praeguste suundumustega.

Vähemalt kolm neljandikku Euroopa elanikest leiab, et Aktsiate tasuvuste tasu, taimed ja ökosüsteemid on tõsiselt ohustatud nii riiklikul, Euroopa kui ka üleilmsel tasandil, ja enam kui pooled arvavad, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemine puudutab neid isiklikult.

Euroopa hindas tehtud tööd bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks

Facebook 0.