USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor, Peidetud iPhone'i funktsioonid: 35 iOS-i funktsiooni, millest te ei pruugi teada

Semantilises võrdluses võib vaidlustatud kaubamärk olla inglise keelt oskavale tarbijale tajutav kui mina pilv või minu pilv, avalduse esitaja kaubamärgid samuti kui mina pilv. Klõpsake alumises menüüs plussmärki. EUIPO kontrollib taotluse vastavust ühenduse disainilahenduse määruse artiklis 38 sätestatud esitamiskuupäeva määramise nõuetele. Klass meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele; põllumajandus-, aiandus- ja metsandusalased teenused. Klass kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää. Kuid peaaegu aasta hiljem ei tea kõik kasutajad, et iPadis - ja isegi iPhone'is, kus seda funktsiooni erinevalt tahvelarvutist ei reklaamitud - saab faile lohistamise abil hõlpsasti manipuleerida.

KaMS 10 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaselt USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise aja redaktsioonis ei saa õiguskaitset kaubamärk, - mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga; - mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Vaidlustaja on avaldanud seisukoha, et tema varasemad kaubamärgid on Euroopa Liidus tuntud. Vaidlustaja nõue on tuvastada rahvusvahelise registreeringu nr suhtes KaMS 10 lg 1 p- dest 2 ja 3 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus. Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi ning EUIPO andmebaasist vastandatud EL kaubamärkide kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse Patendiamet edastas omanikule vaidlustusavalduse esitamise kohta teate Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo vahendusel, vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Omanikul oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse TÕAS 48 4 lõikega 1.

Komisjon võimaldas TÕAS 48 3 lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse põhjendused.

Keelenõuanne

Kuigi vaidlustusavaldus oli esitatud KaMS 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel, siis seetõttu, et omanik vaidlustusavaldusele vastu vaielda ei soovinud, esitas vaidlustaja menetlusökonoomilistel põhjustel põhjendused ainult KaMS 10 lg 1 p 2 kohaldamise eelduste täitmise kohta, mis oli vaidlustaja hinnangul piisav, et vaidlustusvaldus rahuldada.

Vaidlustaja kaubamärgid nrja on varasemad kaubamärgid KaMS 11 lg [1 p] 6 alusel. Kaubamärk nr on varasem kaubamärk KaMS 11 lg [1 p] 7 alusel; selle kaubamärgi registreerimine on vaidlustatud klassis 12 mis ei ole vaidlustusavalduse nr aluseks ning menetlus on peatatud pooltevahelisteks läbirääkimisteks täienduste lisa 1. Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud kaubamärgi kaubad ja teenused on identsed ja samaliigilised vaidlustaja kaubamärkide kaupade ja teenustega: - klassis 9 on vaidlustatud kaubamärgi kaup computer software applications, downloadable allalaaditavad arvutitarkvararakendused identne kaubamärkide, klassis 9 sisalduvate mitmesuguste arvutitarkvaradega.

USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor

Vaidlustatud kaubamärgi kaup intercommunication apparatus suhtlemist võimaldavad seadmed on identne kaubamärkideklassis 9 sisalduvate mitmesuguste telefonide, mobiilsed digitaalsed elektroonikaseadmetega telefonikõnede, fakside, e-posti ja muude digitaalsete andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks, elektrooniliste sideseadmetega, faksiaparaatidega.

Vaidlustatud kaubamärgi kaup portable media players kaasaskantavad meediapleierid on identne USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootorklassis 9 sisalduvate MP3 ja teisi digitaalseid formaate esitavate audiopleieritega ja mobiilsed digitaalelektroonikaseadmetega ning samaliigiline mobiiltelefonidega, mis samuti on kasutusel samal otstarbel.

Vaidlustatud kaubamärgi kaup cameras [photography] fotokaamerad on identne kaubamärkideklassis 9 sisalduvate kaameratega ja samaliigiline videokaameratega.

USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor

Vaidlustatud kaubamärgi kaup video screens videoekraanid on identne kaubamärkideklassis 9 sisalduvate digitaalsete audio- ja videoseadmetega. Vaidlustatud kaubamärgi kaup remote control apparatus 2 3 kaugjuhtimisseadmed on identne kaubamärkideklassis 9 sisalduvate kaupadega interaktiivsete funktsioonidega elektroonikaseadmed kasutuseks kõigi eelnimetatud kaupadega, kõigi eelnimetatud kaupade tarvikud, mobiilsed digitaalelektroonikaseadmed.

Klassis 9 on vaidlustatud kaubamärgi kaubad measuring instruments; sensors mõõteinstrumendid, sensorid hõlmatud ja seega identsed kaubamärkideklassi 9 kaupadega interaktiivsete funktsioonidega elektroonikaseadmed kasutuseks kõigi eelnimetatud kaupadega, kõigi eelnimetatud kaupade tarvikud, mobiilsed digitaalelektroonikaseadmed, globaalsete positsioneerimissüsteemide GPS seadmed, samuti samaliigilised mobiiltelefonide ja muude elektrooniliste pihushoitavate sideseadmetega, mis võimaldavad tänapäeval täita paljusid mõõtefunktsioone.

Vaidlustatud kaubamärgi kaup chips [integrated circuits] kiibid [integraallülitused] on identne kaubamärkideklassis 9 sisalduvate kiipidega. Vaidlustatud kaubamärgi kaup transparencies [photography] diapositiivid on identne kaubamärkideklassis 9 sisalduvate andmesalvestus- ja -talletusseadmetega. Vaidlustatud kaubamärgi kaup theft prevention installations, electric elektrilised vargusevastased seadmed on identne ja samaliigiline kaubamärkideklassis 9 sisalduvate videokaamerate, andmesalvestus- ja -talletusseadmete ja erinevate interaktiivsete funktsioonidega elektroonikaseadmetega, sest neid seadmeid kasutatakse varguste ennetamise ja tuvastamise otstarbel.

Ühenduse disainilahenduse kaitsmine. | Patendiamet

Vaidlustatud kaubamärgi kaup batteries, electric patareid, elektrilised on identne kaubamärkideklassis 9 sisalduvate patareide, akude ja akupatareidega; - klassis 35 on vaidlustatud kaubamärgi teenused advertising; provision of space USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor websites for advertising goods and services; sales promotion for others reklaam; kaupade ja teenuste reklaamimiseks ruumi pakkumine veebisaitidel; müügi edendamine kolmandatele isikutele identsed kaubamärkideklassis 35 sisalduvate erinevate reklaamiteenustega.

Vaidlustatud kaubamärgi teenused accounting; sponsorship search raamatupidamine; sponsorluse otsing on samaliigilised kaubamärgi klassis 36 sisalduvate finants- ja rahandusalaste teenustega. Vaidlustatud kaubamärgi teenus providing business information via a web site äriteabe pakkumine veebisaidi kaudu on samaliigiline kaubamärkide klassi 35 teenusega kataloogide koostamine avaldamiseks Internetis ja muudes elektroonilistes- arvuti- ja sidevõrkudes, ning kaubamärgi klassis 35 sisalduvate erinevate infootsingu ja andmebaasidega seotud teenustega, mille otstarve on samuti info kättesaadavaks tegemine ja pakkumine infotehnoloogiliste vahendite abil.

Vaidlustatud kaubamärgi teenus provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services on-line müügikoha USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor kaupade ja teenuste ostjatele ja müüjatele on identne kaubamärkide, klassis 35 sisalduvate erinevate müügiteenustega, sh on-line müügiteenustega. Vaidlustatud kaubamärgi teenused personnel management consultancy; relocation services for businesses personalijuhtimise nõustamine; ettevõtete ümberpaigutamise teenused on samaliigilised kaubamärkideklassis 35 sisalduvate äriettevõtetele suunatud administreerimisega seotud teenustega ja kaubamärgi teabe- nõustamis- ja konsultatsiooniteenustega.

Vaidlustatud kaubamärgi teenus video-on-demand transmission tellitav videoedastus identne kaubamärgi klassis 38 sisalduvate teenustega videosisu voogedastus globaalse arvutivõrgu kaudu, voogedastatavate ja allalaaditavate audio- ja videofailide elektrooniline edastamine arvuti- ja muude sidevõrkude kaudu. Vaidlustatud kauba- 3 4 märgi teenused computer software design, cloud computing; software as a service [saas] tarkvaraarendus; pilvandmetöötlus; tarkvara teenusena [SaaS] on identne kaubamärgi klassis 42 sisalduvate teenustega arvutitarkvara projekteerimine ja arendus ning samaliigiline kaubamärkide ja klassis 42 sisalduvate erinevate rakendusteenusepakkuja ASP teenustega Kuidas muume voimalusi kaubamärgi klassis 38 sisalduva teenusega allalaadimatu sidustarkvara kasutusele ajutise Interneti juurdepääsu pakkumine võimaldamaks kasutajatele programmeerida audio- video- teksti- ja muu multimeediumi sisu, sh muusika, kontsertide, videote, raadio, televisiooni, uudiste, spordi, mängude, kultuuriürituste saateid.

 • There are many reasons for this: Markov models are not restricted to the idea of independent gates defining the channel, they allow more complex description with specific transitions between open, closed or inactivated states, and more importantly those states can be closely related to the underlying channel structure and conformational changes.
 • Lopetamine varude valiku logi sisenemise
 • PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON - PDF Tasuta allalaadimine
 • Peidetud IPhone'i Funktsioonid: 35 IOS-i Funktsiooni, Millest Te Ei Pruugi Teada | IOS
 • Osalejate vahetuse osaleja
 • Kuidas aktsiaoptsioonid algajatele
 • Voib elada binaarseid valikuid

Vaidlustatud kaubamärgi teenused electronic data storage; conversion of data or documents from physical to electronic meedia elektrooniline andmesalvestus; andmete või dokumentide teisendamine füüsilisest elektrooniliseks meediumiks on samaliigiline kaubamärgi klassis 42 sisalduvate teenustega arvutikonsultatsioon ja -abi info skaneerimise alal arvutiketastele ning klassis 39 sisalduvate teenustega elektrooniliste andmete, teksti, kujutiste, audio ja video füüsiline talletamine; elektrooniliste andmete arhiveerimise füüsilised talletusteenused.

Klassis 42 on vaidlustatud kaubamärgi teenus hosting computer sites [web sites] veebisaitide hostimine identne kaubamärgi klassis 42 sisalduvate teenusega veebilehtede hostimine teenusena.

USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor

Vaidlustatud kaubamärgi teenus technical research tehnilised uuringud on identne kaubamärgi klassis 42 sisalduvate teenusega teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud ja projekteerimine teenusena. Vaidlustatud kaubamärgi teenused industrial design; design of interior decor tööstusdisain, sisekujundus on samaliigilised kaubamärgi klassis 42 sisalduvate teenustega kuulutuste ja reklaammaterjalide kujundamine ja loomine teenusena.

USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor

Seega on valdav osa vaidlustatud kaubamärgi kaupadest ja teenustest vaidlustaja kaupade ja teenustega identsed ning ülejäänud samaliigilised. Kaubamärkidega tähistatavad kaubad ja teenused on oma olemuselt valdavalt mõeldud nii tava- kui äritarbijatele ning nende maksumus võib olla erinev.

Seega võib ka keskmise tarbija tähelepanu varieeruda keskmisest kõrgeni. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor domineerivatele elementidele.

USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor

Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa.

Seetõttu on märkide sarnasused mällu talletuv ühine element olulisemad, kui nende erinevused.

Viimase numbri kiirvalimine

Foneetilised langevad kaubamärgid kokku 6 hääliku osas ja erinevus seisneb vaid ühes häälikus. Hääldusrütm [miklaud] ja [i-klaud] on sama.

USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor

Visuaalselt on kujunduse puudumisel võimalik võrrelda vaid kokkulangevate tähtede hulka ja sõnade pikkust, kokku langeb 6 tähte 7-st ning avalduse esitaja kaubamärk sisaldub täielikult vaidlustatud kaubamärgis. Ehkki vaidlustatud kaubamärk erineb avalduse esitaja kaubamärgist esitähe poolest, on see erinevus liiga väike selleks, et neutraliseerida suuremahulist kokkulangevust ning muuta kaubamärgid tarbija jaoks erinevaks.

Viimased keelenõuanded

Semantilises võrdluses võib vaidlustatud kaubamärk olla inglise keelt oskavale tarbijale tajutav kui mina pilv või minu pilv, avalduse esitaja kaubamärgid samuti kui mina pilv.

Seega on kaubamärgid semantiliselt identsed. Foneetilise, visuaalse ja semantilise analüüsi kokkuvõtteks järeldas vaidlustaja, et kaubamärgid on väga sarnased. Vaidlustaja märkis, et äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et tarbija võib arvata, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade ja teenuste vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda.

Vaidlustatud kaubamärk on vaidlustaja kaubamärgiga sarnane visuaalselt kui foneetiliselt. Erinevused, mis tulenevad lisatähest m vaidlustatud kaubamärgi alguses, ei ole piisavad, et tasakaalustada vaidlusaluste kaubamärkide kui tervikute visuaalset ja foneetilist sarnasust.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust suurendab oluliselt kontseptuaalne identsus. Tarbijad on harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalises vormis kui ka erinevate kujundustega, koos ja eraldi oma ettevõtte põhikaubamärgiga, samuti uuendavad oma kaubamärkide kujundust aeg-ajalt.

 • LOENDID Avaldatavate kaubamärkide registreerimistaotluste numbriline loend Avaldatavate rahvusvaheliste kaubamärkide numbriline loend Registreeritud kaubamärkide süstemaatiline loend Registreeritud kaubamärkide registreerimistaotluste numbriline loend V.
 • Automatiseeritud kauplemissusteemide loojad
 • marko lehti matti: Topics by pargiresto.ee
 • ISSN EESTI VABARIIK EESTI P A PATENDIAMETI AMETLIK VÄLJAANNE - PDF Free Download
 • Valikud Paberi kaubanduskonto
 • RSI Bulli karu strateegia
 • Lihtne kullakaubanduse strateegia

Seetõttu, teine isik kasutab varasemate kaubamärkidega väga sarnast tähist identsetel ja sarnastel kaupadel ja teenustel, siis seostavad tarbijad seda väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama 4 5 päritoluga tooteid.

Arvestades kaubamärkide sarnasuse astet ning asjaomaste kaupade ja teenuste identsust või sarnasust, ei ole asjaolu, et osade tarbijate tähelepanu tase USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor olla mõnede kaupade ja teenuste puhul keskmisest kõrgem, piisav välistamaks võimalust, et tarbijad võivad arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõttelt või majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

Vaidlustatud kaubamärgi kaubad ja teenused on vaidlustaja kaupade ja teenustega valdavalt identsed, osaliselt samaliigilised. Seega järeldas vaidlustaja, et ka antud juhul on valdava osa kaupade ja teenuste identsuse tõttu tegemist ka suurendatud äravahetamise tõenäosusega. Muuhulgas märkis kohus p-s 68, analüüsides küsimust, kuidas mõjutavad kaubamärgi nõrgema eristusvõimega elemendid PAD hinnangut kaubamärkide äravahetamise tõenäosusele: Teiseks, vastupidiselt hageja väidetele, ei kõrvalda varasema kaubamärgi nõrk eristusvõime asjaomaste kaubamärkide segiajamise tõenäosust.

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei takista varasema kaubamärgi nõrga eristusvõime tuvastamine käesoleval juhul segiajamise tõenäosuse tuvastamist. Ehkki segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor võtta varasema kaubamärgi eristusvõimet, on see ainult üks tegur muu hulgas selle hindamise käigus. Arvestades vaidlusaluste kaubamärkide ja kõnealuste kaupade ja teenuste sarnasuse astet eespool punktides toodud põhjustel, on käesoleval juhul tegemist sellise olukorraga.

Kokkuvõtteks leidis vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärk on väga sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega, mis on saanud õiguskaitse identsete ja sarnaste kaupade tähistamiseks, ja tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine varasemate kaubamärkidega.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust. Komisjoni selgitused ja otsus Kooskõlas KaMS 72 lõikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne ja mille kohta on tehtud otsus pärasttaotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Seejuures rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor art 3 lõige 4.

Kooskõlas TÕAS 48 4 lõikega 1 juhul, kui TÕAS 48 1 lõikes 3 nimetatud teade on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS 48 3 lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu. Kooskõlas KaMS 41 lõikega 3 USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmine on kõigis klassides vastuolus KaMS 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga, seoses vastuolu tõttu vaidlustaja varasemate Euroopa Liidu kaubamärkidega. Komisjonil puudub seetõttu vajadus hinnata USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor põhjendatust KaMS 10 lg 1 p-s 3 sätestatu alusel.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus USA Patendiameti kaubamargi elektrooniline otsingumootor kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

 1. Taotlust on võimalik esitada elektrooniliselt ning seda saab teha kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes [10]kaasa arvatud eesti keeles.
 2. KKAUBAMÄRGILEHT - Eesti Patendiamet

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.